อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 3.00%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 6.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 116 คน
สถิติเดือนนี้ 10696 คน
สถิติปีนี้ 141091 คน
สถิติทั้งหมด 951429 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


เชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์ “โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564 เขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า และอำเภออมก๋อย” [15 ก.ย. 64]

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2564 
เขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า และ
อำเภออมก๋อย
 ในวันอาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม 2564  เวลา 13.00 - 16.30 น.

จัดการประชุม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetings 
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์ โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564 (329 KB.)
รายชื่อสมาชิกเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมาชิกประจำปี 2564 (167 KB.)ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ [30 ส.ค. 64]

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ข้อ79(2) และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์,ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 มีมติเอกฉันท์กำหนดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน

 

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  กันยายน  พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ใหม่ (279 KB.)โครงการเงินกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) [27 ก.ค. 64]

โครงการเงินกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)

ระยะเวลาโครงการ  เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม  ถึง 31 สิงหาคม 2564

ในสภาวการณ์ปัจจุบันการดำรงชีพของสมาชิกเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ
มีผลกระทบกับสมาชิกที่เคยมีรายได้จากอาชีพเสริมหรือบุคคลในครอบครัวมีรายได้ แต่ปัจจุบันรายได้ลดลง ทำให้รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย เกิดความเดือดร้อนชีวิตไม่ปกติสุข สหกรณ์เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงเปิดโครงการให้สมาชิกกู้ยืมเงินอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้สมาชิกได้มีเงินทุนไว้สำรองจ่ายเพิ่มขึ้น ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  (โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้)

 
ประกาศ โครงการเงินกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง(ไมมีเงินเฉลี่ยคืน) (572 KB.)
คำขอกู้และสัญญาค้ำประกัน โครงการเงินกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (471 KB.)มาตรการพักชำระหนี้ 3 เดือน (สิงหาคม - ตุลาคม 2564) [01 ก.ค. 64]

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่นั้น
โดยได้กําหนดมาตรการพักชําระหนี้เงินต้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน (สัญญาเงินกู้สามัญทุกประเภท เลือกได้ 1 สัญญาเท่านั้น)📍📍
-ยื่นคำขอพักชำระหนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2564
-การพักชำระหนี้ จะมีผลในเดือนถัดไป เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2564)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.cmsahakorn.com
ติดต่อสอบถามรายละเอียด 053-277197-8คำขอผ่อนผันการชำระหนี้ ประจำปี 2564 (291 KB.)เปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ [15 มิ.ย. 64]

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ

1)เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

2)เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ มีสัญชาติไทยและอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร

3)เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ที่บรรลุนิติภาวะ 

4)มีภูมิลำเนาและทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดเชียงใหม่

5)เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม

6)เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์

7)มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
เอกสารใบสมัครสมาชิกสมทบ (287 KB.)ประกาศ เรื่อง ชะลอการรับซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิกสหกรณ์ [24 พ.ค. 64]
ประกาศ การซื้อหุ้นเพิ่มและการขอเพิ่มหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ (86 KB.)ประกาศ โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ระยะ 3 [27 เม.ย. 64]

ประชาสัมพันธ์ โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ระยะ 3

เอกสารยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 5-31 พฤษภาคม 2564 (หรือจนครบกำหนดวงเงินกู้)

 

*** สืบเนี่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสcovid 19 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ผ่านโทรศัพท์ 053-277197-8 หรือ LINE สินเชื่อ 0858652328
ทั้งนี้สมาชิกสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเวปไซต์ โดยกรอกและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนยื่นที่หน้าสำนักงานสหกรณ์ฯ (มีกล่องรับเอกสารอยู่หน้าประตูทางเข้า) และสมาชิกแจ้งเบอร์โทรติดต่อกลับ หรือส่งผ่านทางขนส่งไปรษณีย์ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ***คำขอกู้และสัญญาเงินกู้สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ระยะ 3 (400 KB.)
ประกาศ โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส(COVID-19) ระยะ 3 (304 KB.)ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564 [26 ก.พ. 64]
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564 (107 KB.)ประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2563 [20 ก.พ. 64]

ประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2563

ทางสหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกผู้รับทุนก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (28 กุมภาพันธ์ 2564)ตามเลขที่บัญชีธนาคารที่สมาชิกแนบมาแล้วนั้น

โดยวิธีการคัดเลือกทุนสนับสนุนการศึกษาฯ มีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ช่วงชั้นระดับการศึกษา
-ระดับอนุบาล ทุนละ 400 บาท
-ระดับประถมศึกษา ทุนละ 600 บาท
-ระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช. ทุนละ 800 บาท
-ระดับอุดมศึกษา หรือ ปวส. ทุนละ 1,000 บาท

 คุณสมบัติ
-เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์ถึงวันคัดเลือกทุนการศึกษา
-เป็นสมาชิกที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้สหกรณ์ในปีที่ขอรับทุน 
-กรณีบิดาและมารดาต่างเป็นสมาชิกสหกรณ์ สามารถเลือกใช้สิทธิขอรับทุนการศึกษาของบิดาหรือมารดาก็ได้
-บุตรคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนได้เพียงหนึ่งทุนในแต่ละระดับชั้นการศึกษา (ขอสิทธิเพียง 1 ครั้ง/ระดับชั้น) 
-กรณีบุตรสมาชิกที่ได้รับอนุมัติทุนการศึกษามาแล้ว แต่สมาชิกพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ก่อนที่บุตรจะได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว สหกรณ์ขอสงวนสิทธิในการจ่ายเงิน


ประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2563 (154 KB.)เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 [20 ก.พ. 64]
ประกาศ เรื่อง การกำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (33 KB.)

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21