อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 3.00%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 6.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 351 คน
สถิติเดือนนี้ 8340 คน
สถิติปีนี้ 54766 คน
สถิติทั้งหมด 865104 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564 [26 ก.พ. 64]
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564 (107 KB.)ประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2563 [20 ก.พ. 64]

ประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2563

ทางสหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกผู้รับทุนก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (28 กุมภาพันธ์ 2564)ตามเลขที่บัญชีธนาคารที่สมาชิกแนบมาแล้วนั้น

โดยวิธีการคัดเลือกทุนสนับสนุนการศึกษาฯ มีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ช่วงชั้นระดับการศึกษา
-ระดับอนุบาล ทุนละ 400 บาท
-ระดับประถมศึกษา ทุนละ 600 บาท
-ระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช. ทุนละ 800 บาท
-ระดับอุดมศึกษา หรือ ปวส. ทุนละ 1,000 บาท

 คุณสมบัติ
-เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์ถึงวันคัดเลือกทุนการศึกษา
-เป็นสมาชิกที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้สหกรณ์ในปีที่ขอรับทุน 
-กรณีบิดาและมารดาต่างเป็นสมาชิกสหกรณ์ สามารถเลือกใช้สิทธิขอรับทุนการศึกษาของบิดาหรือมารดาก็ได้
-บุตรคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนได้เพียงหนึ่งทุนในแต่ละระดับชั้นการศึกษา (ขอสิทธิเพียง 1 ครั้ง/ระดับชั้น) 
-กรณีบุตรสมาชิกที่ได้รับอนุมัติทุนการศึกษามาแล้ว แต่สมาชิกพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ก่อนที่บุตรจะได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว สหกรณ์ขอสงวนสิทธิในการจ่ายเงิน


ประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2563 (154 KB.)เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 [20 ก.พ. 64]
ประกาศ เรื่อง การกำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (25 KB.)ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครคณะกรรมการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 [10 ก.พ. 64]

ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ยื่นเอกสารใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ในวันและเวลาทำการ

โดยประกาศผลการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ประกาศ การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อเข้ารับการสรรหา(เลือกตั้ง)เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2564 (190 KB.)
ประกาศ การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564 (115 KB.)
ใบสมัคร คณะกรรมการดำเนินการ (121 KB.)
ใบสมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการ (126 KB.)ประกาศ กำหนดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ [27 ม.ค. 64]

ประกาศ กำหนดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

เงินกู้ฉุกเฉิน อัตราเดิม 8.00%  อัตราใหม่  7.50%

เงินกู้สามัญทั่วไป  อัตราเดิม 9.25%  อัตราใหม่  8.75%

เงินกู้สามัญปรับโครงสร้างหนี้ อัตราเดิม 9.25%  อัตราใหม่  8.75% 

*ทั้งสัญญาเก่าและสัญญาใหม่ประกาศ เรื่อง กำหนดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (201 KB.)ประกาศ วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564 [25 ม.ค. 64]
ประกาศ เรื่อง วันหยุดประจำปี 2564 (141 KB.)ประกาศ การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ.2563 [01 ธ.ค. 63]

- รับสมััครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564

- สำหรับสมาชิกที่เคยยื่นขอรับทุนมาก่อน * ระดับช่วงชั้นระดับการศึกษาต้องไม่ซ้ำกับช่วงชั้นเดิม *

- ประกาศรายชื่อผ่านทางเวปไซต์สหกรณ์ฯ

- รับทุนการศึกษา ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-277197-8 

 
รายละเอียดขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2563 (215 KB.)ประกาศ รายชื่อสมาชิกเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563 เขตพื้นที่อำเภอเมือง [03 พ.ย. 63]
ประกาศ รายชื่อสมาชิกเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563 เขตพื้นที่อำเภอเมือง (457 KB.)โครงการรวมหนี้สัญญาเดียว [01 ต.ค. 63]
คำขอและสัญญาเงินกู้รวมหนี้สัญญาเดียว (754 KB.)
ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญรวมหนี้สัญญาเดียว (581 KB.)เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563 เขตพื้นที่อำเภอเมือง [30 ก.ย. 63]

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้กำหนดโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์  
สำหรับสมาชิกเขตพื้นที่ อำเภอเมือง
 
ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมภูมิระพี
ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563 เขตพื้นที่อำเภอเมือง (305 KB.)

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20