อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 984 คน
สถิติเดือนนี้ 4609 คน
สถิติปีนี้ 123064 คน
สถิติทั้งหมด 1138104 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 [24 ก.พ. 63]

เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
.
ในวันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. 
.
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารศาลาสหกิจ

เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
.
ขอชี้แจงการลงทะเบียนให้สมาชิกทราบ !!!!

1. ลงทะเบียนลงลายมือชื่อเขารวมประชุม เวลา 12.00 น.

2. ปดลงทะเบียนเขาประชุมเวลา 14.00 น.

3. สมาชิกต้องพกบัตรประชาชนตัวจริง !! สำหรับลงทะเบียน
.
 ทั้งนี้สหกรณฯจะไมรับพิจารณาบันทึกขอความชี้แจง
เหตุผลการมาลงทะเบียนหลังเวลาที่สหกรณฯกําหนด 
หรือชี้แจงเหตุผลการไมไดรับเบี้ยประชุม
ตามเงื่อนไขการจายเบี้ยประชุมของสหกรณฯ
(คาพาหนะ 400 บาท/คน)
เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (360 KB.)ประกาศ โครงการการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อสมาชิก ปีที่2 พ.ศ.2563 [27 ม.ค. 63]
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อสมาชิก ปีที่ 2 พ.ศ.2563 (229 KB.)
เอกสารประกอบยื่นขอกู้โครงการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อสมาชิก ปีที่ 2 (368 KB.)ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาสำนักงานทนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดี [24 ม.ค. 63]

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562 เขตพื้นที่อำเภอสันทราย และอำเภอแม่ริม [27 พ.ย. 62]
หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562 เขตพื้นที่อำเภอสันทราย และอำเภอแม่ริม (115 KB.)
แผนที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 (444 KB.)(ปิดโครงการเต็มแล้ว!!) โครงการเงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อสมาชิก [23 ก.ย. 62]

สมาชิก โปรดอ่านรายละเอียด ตามประกาศข้างต้นนี้ 


สัญญากู้เงินสามัญ โครงการสวัสดิการเพื่อสมาชิก (368 KB.)
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อสมาชิก พ.ศ. 2562 (สหกรณ์ครบรอบ 19 ปี) (301 KB.)ขอทราบฐานเงินได้รายเดือนสมาชิก ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 [12 ก.ย. 62]
ตารางรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ (1.27 MB.)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลฐานเงินได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ (120 KB.)ประกาศ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 [31 ก.ค. 62]

ข่าวดี

-เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สหกรณ์ปรับลดเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ จากร้อยละ 20 เป็น ร้อยละ 15 

-เงินกู้สามัญ

พนักงานจ้างภารกิจ กู้สามัญได้ 15 เท่าของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 250,000 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป กู้สามัญได้ 6 เท่า ของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 80,000 บาท

***พนักงานจ้างทั่วไปสามารถค้ำประกันสัญญาเงินกู้สามัญของพนักงานจ้างทั่วไปด้วยกันได้*** 
กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 (101 KB.)
เเผ่นพับสินเชื่อ 2562 (219 KB.)ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2562 [31 ก.ค. 62]

ข่าวดี

-เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สหกรณ์ปรับลดเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ จากร้อยละ 20 เป็น ร้อยละ 15 

-เงินกู้สามัญ

พนักงานจ้างภารกิจ กู้สามัญได้ 15 เท่าของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 250,000 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป กู้สามัญได้ 6 เท่า ของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 80,000 บาท

***พนักงานจ้างทั่วไปสามารถค้ำประกันสัญญาเงินกู้สามัญของพนักงานจ้างทั่วไปด้วยกันได้*** 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2562 (250 KB.)
แผ่นพับสินเชื่อ 2562 (219 KB.)ประกาศ เรื่อง การโอนเงินรอตรวจสอบ เข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ [22 ก.ค. 62]

ประกาศ ที่ 3/2562

เรื่อง การโอนเงินรอตรวจสอบ เข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์

เงินรอตรวจสอบเป็นของสมาชิกท่านใด สามารถเเจ้งมายังสหกรณ์ฯ 053-277179-8 ต่อ 14 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562
ประกาศ 3/2562 การโอนเงินรอตรวจสอบ เข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ (145 KB.)อบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร1)" ประจำปี 2562 [27 พ.ค. 62]

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะด้านงานตรวจสอบกิจการให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ หลักสูตร

“ ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร 1) ” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมดาวเรือง โรงแรมวินเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมานั้น

การอบรมครั้งนี้มีสมาชิกและบุคคลภายนอก ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 40 คน โดยมีนายสักการ ณิยกูล เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้ารับอบรม เป็นอย่างมาก 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22