อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 103 คน
สถิติเดือนนี้ 7797 คน
สถิติปีนี้ 26197 คน
สถิติทั้งหมด 1243328 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้ค่าตอบแทนการนำส่งเงินตามยอดเรียกเก็บแก่ผู้นำส่งเงินให้สหกรณ์ พ.ศ.2564 [07 ก.พ. 65]
ระเบียบสหกรณ์ฯการให้ค่าตอบแทนการนำส่งเงินตามยอดเรียกเก็บแก่ผู้นำส่งเงินให้สหกรณ์ พ.ศ.2564 (150 KB.)ประกาศ วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565 [30 ธ.ค. 64]
ประกาศ วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565 (136 KB.)ประกาศ รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 [29 ธ.ค. 64]
ประกาศ รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ปี 2565 (240 KB.)
ใบสมัครประธานกรรมการและคณะกรรมการ ประจำปี 2565 (173 KB.)ประกาศ การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ.2564 [29 ธ.ค. 64]
ประกาศ การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ. 2564 (227 KB.)ประกาศด่วน! สหกรณ์ฯ แจ้งหยุดทำการ 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 [07 ธ.ค. 64]

ประกาศ มาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) [29 พ.ย. 64]
ประกาศ มาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (136 KB.)
แบบคำขอรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (387 KB.)เชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์ “โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564 เขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า และอำเภออมก๋อย” [15 ก.ย. 64]

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2564 
เขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า และ
อำเภออมก๋อย
 ในวันอาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม 2564  เวลา 13.00 - 16.30 น.

จัดการประชุม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetings 
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์ โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564 (329 KB.)
รายชื่อสมาชิกเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมาชิกประจำปี 2564 (167 KB.)ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ [30 ส.ค. 64]

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ข้อ79(2) และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์,ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 มีมติเอกฉันท์กำหนดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน

 

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  กันยายน  พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ใหม่ (279 KB.)โครงการเงินกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) [27 ก.ค. 64]

โครงการเงินกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)

ระยะเวลาโครงการ  เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม  ถึง 31 สิงหาคม 2564

ในสภาวการณ์ปัจจุบันการดำรงชีพของสมาชิกเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ
มีผลกระทบกับสมาชิกที่เคยมีรายได้จากอาชีพเสริมหรือบุคคลในครอบครัวมีรายได้ แต่ปัจจุบันรายได้ลดลง ทำให้รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย เกิดความเดือดร้อนชีวิตไม่ปกติสุข สหกรณ์เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงเปิดโครงการให้สมาชิกกู้ยืมเงินอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้สมาชิกได้มีเงินทุนไว้สำรองจ่ายเพิ่มขึ้น ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  (โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้)

 
ประกาศ โครงการเงินกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง(ไมมีเงินเฉลี่ยคืน) (572 KB.)
คำขอกู้และสัญญาค้ำประกัน โครงการเงินกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (471 KB.)มาตรการพักชำระหนี้ 3 เดือน (สิงหาคม - ตุลาคม 2564) [01 ก.ค. 64]

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่นั้น
โดยได้กําหนดมาตรการพักชําระหนี้เงินต้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน (สัญญาเงินกู้สามัญทุกประเภท เลือกได้ 1 สัญญาเท่านั้น)📍📍
-ยื่นคำขอพักชำระหนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2564
-การพักชำระหนี้ จะมีผลในเดือนถัดไป เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2564)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.cmsahakorn.com
ติดต่อสอบถามรายละเอียด 053-277197-8คำขอผ่อนผันการชำระหนี้ ประจำปี 2564 (291 KB.)

 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23