บริการออนไลน์ (Online Service)

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด

บริการถอนเงิน


ขั้นตอนการยื่นถอนเงินออนไลน์

กรุณากรอกรายละเอียดในใบถอนเงิน แล้วถ่ายรูปให้ชัดเจนหรือสแกนใบถอนเงินที่ลงนามครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ก่อนดำเนินการยื่นออนไลน์

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดใบถอนเงินได้จากรายการเอกสารดาวน์โหลดด้านล่างนี้ค่ะ

รายการดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ใบถอนเงิน 97 KB. 90