อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 23 คน
สถิติวันนี้ 969 คน
สถิติเดือนนี้ 4594 คน
สถิติปีนี้ 123049 คน
สถิติทั้งหมด 1138089 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ขอเชิญบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร1) ประจำปี 2562 [03 พ.ค. 62]

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะด้านงานตรวจสอบกิจการให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ หลักสูตร 

“ ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร 1) ” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมดาวเรือง  โรงแรมวินเพลส  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ขอเชิญบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร1) ประจำปี 2562 (1.33 MB.)ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร1) ประจำปี 2562 [30 เม.ย. 62]

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะด้านงานตรวจสอบกิจการให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ หลักสูตร 

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร 1)ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมดาวเรือง  โรงแรมวินเพลส  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
หนังสือเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร1) ประจำปี 2562 (1.53 MB.)เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 [19 เม.ย. 62]

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2562  เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารศาลาสหกิจ  เทศบาลตำบลท่าศาลา  อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่  เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 


หนังสือเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (188 KB.)ประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2561 [01 เม.ย. 62]

ประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2561

**ทางสหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกผู้รับทุน ณ วันที่ 29 เมษายน 2562 ตามเลขที่บัญชีธนาคารที่สมาชิกขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืนกับสหกรณ์ฯ **

ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 ช่วงชั้นระดับการศึกษา

ระดับอนุบาล        ทุนละ   400     บาท

ระดับประถมศึกษ ทุนละ  600    บาท

ระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช.  ทุนละ  800   บาท

ระดับอุดมศึกษา หรือ ปวส.   ทุนละ  1,000  บาท

 คุณสมบัติ

  • เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์ถึงวันคัดเลือกทุนการศึกษา
  • เป็นสมาชิกที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้สหกรณ์ในปีที่ขอรับทุน  
  • กรณีบิดาและมารดาต่างเป็นสมาชิกสหกรณ์ สามารถเลือกใช้สิทธิขอรับทุนการศึกษาของบิดาหรือมารดาก็ได้
  • บุตรคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนได้เพียงหนึ่งทุนในแต่ละช่วงชั้นระดับการศึกษา
  • กรณีบุตรสมาชิกที่ได้รับอนุมัติทุนการศึกษามาแล้ว แต่สมาชิกพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ก่อนที่บุตรจะได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว สหกรณ์ขอสงวนสิทธิในการจ่ายเงินรายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาประจำปี 2561 (126 KB.)ประกาศ วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562 [29 ม.ค. 62]

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ. 2561 [02 ม.ค. 62]

- รับสมััครตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562

- ประกาศรายชื่อผ่านทางเวปไซต์สหกรณ์ฯ

- รับทุนการศึกษา ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

***เอกสารที่ต้องแนบมีดังนี้ 

 

  1. สูติบัตร หรือหลักฐานที่แสดงการเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  2. หนังสือรับรองของสถานศึกษา หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในระดับใด
  3. กรณีที่ชื่อ-สกุลของสมาชิกและบุตรสมาชิกที่ขอรับทุนในเอกสารตามข้อ 1
    ไม่ตรงกันให้แสดงสาเนาหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-277197-8 
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสาหรับสมาชิกและครอบครัว แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) (129 KB.)
ประกาศและใบสมัคร การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสาหรับบุตรสมาชิก ประจาปี พ.ศ. 2561 (189 KB.)สมาชิกที่กู้เงินสามัญวงเงินเกิน 100,000 บาท ตั้งแต่มกราคม 2562 ต้องทำบริษัทสหประกันชีวิต รายละเอียดด้านล่างนี้ [24 ธ.ค. 61]

สำหรับสมาชิกที่กู้เงินสามัญวงเงินเกิน 100,000 บาท
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ต้องทำประกันชีวิตกับบริษัทสหประกันชีวิต สามารถโหลดใบคำขอประกันชีวิต ยื่นมาพร้อมสัญญากู้เงินสามัญเอกสารประกันเงินกู้ บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (3.15 MB.)ประชาสัมพันธ์ การรับโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ฯ [20 พ.ย. 61]
ระเบียบการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2561 (76 KB.)ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และประนอมหนี้ [10 ต.ค. 61]
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และการประนอมหนี้ พ.ศ.2561 (151 KB.)โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2561 [02 ต.ค. 61]

เชิญเขารวมโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจําปี 2561 เขตพื้นที่ อําเภอหางดง อําเภอสันปาตอง อําเภอแมวาง และอําเภอดอยหลอ 📣📣

เรียนเชิญ สมาชิกสหกรณ์ฯทุกทาน 
เขตพื่นที่ อําเภอหางดง สันปาตอง แมวาง และดอยหล่อ 
🤗🤗

ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 
ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-277197-8
หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ (123 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22