อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 124 คน
สถิติเดือนนี้ 7818 คน
สถิติปีนี้ 26218 คน
สถิติทั้งหมด 1243349 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกใหม่ [29 ส.ค. 61]

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด 
เรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกใหม่

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสมาชิกใหม่

http://www.cmsahakorn.com/…/2_5_New%20member%20form%202561.…

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลข 053-277197-8
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด เรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกใหม่ (92 KB.)เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 [28 มี.ค. 61]

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561  เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารศาลาสหกิจ  เทศบาลตำบลท่าศาลา  อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่  เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 


หนังสือเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (175 KB.)ประกาศ เรื่อง ผลพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 [26 มี.ค. 61]

ประกาศ เรื่อง ผลพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 17 ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 23 มีนาคม 2560 มีรายชื่อดังต่อไปนี้


ประกาศ ผลพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 (103 KB.)ประกาศ เรื่อง การโอนเงินรอตรวจสอบเข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ [26 มี.ค. 61]

ทางสหกรณ์มีเงินรอตรวจสอบของปีบัญชี 2555 จำนวน 49,077.44 บาท 

ทั้งนี้ขอให้สมาชิกที่เป็นเจ้าของเงินตามประกาศนี้ได้แสดงตัวตนพร้อมหลักฐาน
ใบนำฝากเข้าบัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินดังกล่าวคืน ภายในวันที่
20 เมษายน 2561 หากพ้นระยะเวลาจะโอนเงินดังกล่าวเข้าทุนสำรองต่อไป

ประกาศ เรื่อง การโอนเงินรอตรวจสอบเข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ (118 KB.)
เงินรอตรวจสอบประจำปี 2555 (33 KB.)ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 30 ทุน [26 ก.พ. 61]

เอกสารแนบพรอมใบสมัคร 

1. สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน

2. สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน

3. สําเนาระเบียนการศึกษาในปการศึกษา พ.ศ. 2560 (ถามี) 

หมายเหตุ* ใบเกรดหากยังไม่ได้รับ มายื่นเอกสารเท่าที่มีก่อน  
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (167 KB.)
ประกาศ 1/2561 เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ. 2560 (184 KB.)ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการยื่นขอกู้เงินสามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก [26 ธ.ค. 60]
ประกาศ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการยื่นขอกู้เงินสามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก (175 KB.)
คำขอยื่นกู้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก (236 KB.)สหกรณ์ยินดีรับชำระเงินผ่าน QR CODE ทุกธนาคาร [30 พ.ย. 60]

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด
ยินดีรับชำระเงินผ่าน QR CODE ทุกธนาคาร 
เพียงแค่ scan QR code บน App ทุกธนาคารหรือ KTB netbankโดยตรง
เข้าสู่ระบบ
1.เลือกแสกน เพื่อจ่ายเงิน
2.แสกน  QR CODE 
3.ระบุจำนวนเงินและใส่PIN
4.โอนเงินเรียบร้อย
สะดวกสบาย ง่ายๆแค่มีApp จ่ายค่าหุ้น/เงินฝาก/ปิดชำระหนี้ โอนเงินรวดเร็ว ทราบชื่อผู้โอนทันที และฟรีค่าธรรมเนียม(พร้อมเพย์)
ประกาศ เรื่อง การหักเงินสมาชิกสหกรณ์ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร [23 พ.ย. 60]

1. กำหนดให้สมาชิกสหกรณ์ที่มีปัญหาในการหักเงินผ่านฎีกา ลูกหนี้ค้างชำระ
ลูกหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้ประนอมหนี้
ให้หักผ่านบัญชีธนาคารทันที

2. กำหนดให้สมาชิกสหกรณ์รายใหม่ ต้องทำหนังสือยินยอมหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยสหกรณ์ฯจะทำการหักเงินของสมาชิกสหกรณ์ ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารทันที ในกรณีที่สหกรณ์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากสมาชิกสหกรณ์ผ่านหน่วยงาน (หักฎีกา) ได้ เป็นระยะเวลา 3 เดือน
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ที่ 14/2560 เรื่อง การหักเงินสมาชิกสหกรณ์ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร (140 KB.)ใหม่ !! ระเบียบและประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด [31 ต.ค. 60]

1.ระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และประนอมหนี้ พ.ศ.2560

2.ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2560

3.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ิและการประนอมหนี้ 2560

4.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ พ.ศ.2560 สำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ 

5.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ พ.ศ.2560 สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป

6.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ พ.ศ.2560 สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ

7.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ พ.ศ.2560 สำหรับเงินกู้ฉุกเฉิน

8.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณารายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้เงินสามัญ พ.ศ.2560

 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และการประนอมหนี้ พ.ศ.2560 (161 KB.)
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2560 (170 KB.)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ิและการประนอมหนี้ 2560 (109 KB.)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ พ.ศ.2560 สำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ (134 KB.)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ พ.ศ.2560 สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป (114 KB.)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ พ.ศ.2560 สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (133 KB.)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ พ.ศ.2560 สำหรับเงินกู้ฉุกเฉิน (101 KB.)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณารายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้เงินสามัญ พ.ศ.2560 (93 KB.)
โบว์ชัวร์สินเชื่อสหกรณ์ฯ 2560 (ใหม่ล่าสุด ณ 1 พ.ย. 60) (225 KB.)ประกาศ เรื่อง ผลพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 [18 พ.ค. 60]
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี2559 (102 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23