บริการออนไลน์ (Online Service)

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด

คำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ / พนักงานจ้างตามภารกิจ / พนักงานจ้างทั่วไป

คุณสมบัติ

วงเงินกู้ (บาท)

งวดชำระหนี้

ผู้ค้ำประกัน

ค่าหุ้นรวมเงินฝากไม่ต่ำกว่า .....% ของวงเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ/ปี

สะสมหุ้น

มาแล้ว

6 งวดขึ้นไป

ไม่เกิน 100,000 บาท

12 งวด

วงเงินกู้เกินหุ้นสะสม

ใช้ผู้ค้ำประกัน

1 คน

-

7.50%

รายการเอกสารที่ต้องใช้แนบประกอบการยื่นออนไลน์ มีดังนี้

1.  สำเนาบัตรประชาชน
2.  สลิปแสดงรายการเงินเดือนของผู้กู้ 3 เดือนล่าสุด (ให้หัวหน้าฝ่ายหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่เกี่ยวข้องรับรอง)
3.  รายงานความเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า (statement bank) ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
4.  *เฉพาะกรณีผู้ขอกู้เป็นพนักงานจ้าง ต้องแนบสำเนาสัญญาจ้าง (ให้หัวหน้าฝ่ายบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับรอง)

โปรดอ่านก่อนจัดเตรียมไฟล์เอกสารประกอบการยื่นออนไลน์ !!!
1.  สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีชื่อในเอกสารเป็นผู้ลงนามรับรองด้วยตนเอง
2.  การลงลายมือชื่อในเอกสารทั้งหมด จะต้องเป็นลายมือชื่อที่เหมือนกันทั้งหมด
3.  สำเนาบัตรต่างๆ ที่ใช้ประกอบคำขอกู้ ต้องไม่หมดอายุในวันที่รับเงินกู้
4.  การแก้ไขข้อความในเอกสารให้ขีดเส้นทับแล้วให้ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขนั้น ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด
5.  เอกสารที่ระบุให้มีพยานรับรอง ต้องลงลายมือชื่อพยานให้ครบถ้วนและสมบูรณ์

การอัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการยื่นออนไลน์
1.  รูปแบบไฟล์ที่สามารถอัพโหลดได้คือ ไฟล์รูปภาพ .jpg, .png หรือ ไฟล์เอกสาร .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB/ไฟล์
2.  สมาชิกสามารถอัพโหลดไฟล์เอกสารแต่ละรายการได้สูงสุด 10 ไฟล์/รายการ


ต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผล สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด
โทร. 053 277197 ต่อ 14


หมายเหตุ: กรุณาจัดเตรียมไฟล์เอกสารประกอบการยื่นคำขอให้ครบถ้วน ก่อนดำเนินการยื่นคำขอออนไลน์