อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 108 คน
สถิติเดือนนี้ 7802 คน
สถิติปีนี้ 26202 คน
สถิติทั้งหมด 1243333 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมาชิก ประจำปี 2565 [15 ส.ค. 65]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมาชิก ประจำปี 2565 (140 KB.)เชิญชวนร่วมโครงการพัฒนาสมาชิก ประจำปี 2565 [02 ส.ค. 65]

             ด้วยสหกรณ์ฯ จัด"โครงการพัฒนาสมาชิก ประจำปี 2565" วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสหกรณ์และมีทัศนคติที่ดี ต่ออุดมการณ์สหกรณ์อย่างแท้จริง รวมถึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างอุดมการณ์และพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์เข้าใจ หลัก และวิธีการ การปฏิบัติงานของหสหกรณ์ รวมถึงความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และพระราชบัญญัติสหกรณ์ พร้อมกับสร้างปฎิสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์และสมาชิก รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ อีกมากมาย ส่งผลให้สมาชิกเกิดความประทับใจต่อสหกรณ์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการกับวิทยากร

       ทั้งนี้ สหกรณ์ฯขอรับสมาชิกสหกรณ์ฯเข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน เท่านั้น! 

-ลงทะเบียนผ่านกูเกิ้ลฟอร์ม โดย Scan qr code  ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565

-ประกาศผู้เข้าร่วมโครงการ วันที่ 15 สิงหาคม 2565

-เข้าร่วมโครงการพัฒนา ประจำปี 2565 วันเสาร์ 20 สิงหาคม 2565
         (ตั้งแต่เวลา 12.30 - 13.00 น.)             
รายละเอียดโครงการพัฒนาสมาชิก ประจำปี 2565 (156 KB.)
รายละเอียดโครงการพัฒนาสมาชิก ประจำปี 2565 (156 KB.)-ปิดโครงการ- เต็มวงเงิน โครงการเงินกู้สามัญสู้ภัยโควิด (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) [06 พ.ค. 65]
ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญสู้ภัยโควิด (ไม่มีเงินเฉลียคืน) (567 KB.)เรื่อง กำหนดลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 [29 เม.ย. 65]
ประกาศ เรื่อง กำหนดลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 (87 KB.)ขยายวงเงินช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชือไวรัสโคโรนา(COVID-19) [29 เม.ย. 65]
ขยายวงเงินช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชือไวรัสโคโรนา (COVID-19) (178 KB.)ปิดโครงการสวัสดิการโควิด 19 [25 เม.ย. 65]

เรียนแจ้งสมาชิกทุกท่านทราบค่ะ ขณะนี้สวัสดิการโควิด เต็มสิทธิ์ที่จัดสรรแล้ว  

 ‼️สหกรณ์ปิดรับเอกสารโควิดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอบคุณค่ะ‼️

 โดยงบประมาณที่จัดสรรไว้ จำนวน 200,000 บาท  

สวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตร [12 เม.ย. 65]
รายละเอียดสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตร (65 KB.)
แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตร (568 KB.)ประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2564 [18 ก.พ. 65]

ประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2564

ทางสหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกผู้รับทุน ณ วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565
ตามเลขที่บัญชีธนาคารที่สมาชิกแนบมาแล้วนั้น


ประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2564 (358 KB.)ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 [18 ก.พ. 65]
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 (143 KB.)เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 [08 ก.พ. 65]
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) (331 KB.)

 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23