อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 996 คน
สถิติเดือนนี้ 4621 คน
สถิติปีนี้ 123076 คน
สถิติทั้งหมด 1138116 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563 เขตพื้นที่อำเภอเมือง [30 ก.ย. 63]

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้กำหนดโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์  
สำหรับสมาชิกเขตพื้นที่ อำเภอเมือง
 
ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมภูมิระพี
ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563 เขตพื้นที่อำเภอเมือง (305 KB.)ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณารายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้เงินสามัญ พ.ศ. 2563 [28 ก.ย. 63]
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณารายงานข้อมูลเครดิตของสมาชิกผู้กู้เงินสามัญ พ.ศ. 2563 (121 KB.)หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และสามัญ เริ่มบังคับใช้ 1 กันยายน 2563 [01 ก.ย. 63]
แผ่นพับสินเชื่อ 2563 บังคับใช้ 1 กันยายน 2563 (387 KB.)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ.2563 (392 KB.)
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2563(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) (311 KB.)
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2563 (393 KB.)ประกาศ โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (ระยะที่ 2) [08 พ.ค. 63]

 

 

 

แจ้งปิดโครงการเนื่องจากระยะเวลาครบกำหนด 

ระยะที่

ยื่นเอกสาร 8 - 20 พฤษภาคม 2563 

โดยวงเงินกู้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการเป็นที่สิ้นสุด 

หมายเหตุ สมาชิกไม่ต้องลงวันที่ และห้ามใช้เครื่องเย็บกระดาษ

 

 
ประกาศ โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (ระยะที่ 2) (303 KB.)ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19) [27 เม.ย. 63]

(แจ้งปิดโครงการเนื่องจากวงเงินเต็ม) 


ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19) (302 KB.)ประกาศ เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 [15 เม.ย. 63]

*หมายเหตุ 

1.การพักชำระเงินต้น ใช้เอกสารของผู้ค้ำประกันคนเดิม เท่านั้น

2.สำหรับสัญญาเงินกู้ใดไม่มีผู้ค้ำประกัน สมาชิกไม่ได้ต้องเเนบเอกสารของผู้ค้ำประกันแต่ต้องพยานเซนต์มาด้วย

3.สมาชิกสามารถยื่นขอพักชำระหนี้ได้(ส่งเอกสารตัวจริงเท่านั้น) โดยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 20 พิจารณา ในเดือนพฤษภาคม 2563 และแจ้งผลการพิจารณาให้สมาชิกทราบต่อไป
คำขอพักและบันทึกแนบท้ายสัญญาพักชำระหนี้ โครงการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 (279 KB.)
ประกาศ เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 (99 KB.)ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ.2563 [14 เม.ย. 63]

เหตุผลในการแก้ไขระเบียบ

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน สมาชิกมีภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพสูง
จึงเห็นควรปรับการถือหุ้นตามอัตราส่วนของเงินได้รายเดือนของสมาชิกให้ลดลงจาก
ร้อยละสี่ เป็นร้อยละสาม เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อน
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2563 (105 KB.)
คำขอเปลี่ยนแปลงทุนเรือนหุ้น (271 KB.)ประกาศ เรื่อง ยกเลิกวันหยุด 13 – 15 เมษายน พ.ศ.2563 [03 เม.ย. 63]
ประกาศ ยกเลิกวันหยุด 13 – 15 เมษายน พ.ศ.2563 (118 KB.)ประกาศ คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) [05 มี.ค. 63]

                 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ในวันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม 2563  ณ  ห้องประชุมศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

ทางสหกรณ์ฯ ขอแจ้งคำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังต่อไปนี้

1. กรณีสมาชิกสหกรณ์มีอาการไข้ หรืออาการระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม น้ำมูก อย่างใดอย่างหนึ่งให้งดเข้าร่วมประชุมใหญ่

2. ก่อนเข้าร่วมประชุมใหญ่ ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอลล์เจลสำหรับตนเองใช้ให้เพียงพอปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอลล์เจล สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดการเข้าร่วมประชุม

3. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วย โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจที่ไม่ป้องกันตนเอง

ทั้งนี้ ทางสหกรณ์ฯ ได้จัดให้มีจุดคัดกรองผู้ที่มีไข้ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ หากตรวจพบมีอาการดังกล่าว สหกรณ์ฯ ของดให้สมาชิกรายดังกล่าวเข้าร่วมประชุม

                                ประกาศ ณ วันที่  5  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563

 

 

ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2562 [24 ก.พ. 63]

ประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2562

ทางสหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกผู้รับทุน ณ วันที่ 9-10 มีนาคม 2563 ตามเลขที่บัญชีธนาคารที่สมาชิกแนบมาแล้วนั้น

โดยวิธีการคัดเลือกทุนสนับสนุนการศึกษาฯ มีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 
ช่วงชั้นระดับการศึกษา
-ระดับอนุบาล ทุนละ 400 บาท
-ระดับประถมศึกษา ทุนละ 600 บาท
-ระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช. ทุนละ 800 บาท
-ระดับอุดมศึกษา หรือ ปวส. ทุนละ 1,000 บาท

 
คุณสมบัติ
-เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์ถึงวันคัดเลือกทุนการศึกษา
-เป็นสมาชิกที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้สหกรณ์ในปีที่ขอรับทุน
-กรณีบิดาและมารดาต่างเป็นสมาชิกสหกรณ์ สามารถเลือกใช้สิทธิขอรับทุนการศึกษาของบิดาหรือมารดาก็ได้
-บุตรคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนได้เพียงหนึ่งทุนในแต่ละระดับชั้นการศึกษา (ขอสิทธิเพียง 1 ครั้ง/ระดับชั้น)
-กรณีบุตรสมาชิกที่ได้รับอนุมัติทุนการศึกษามาแล้ว แต่สมาชิกพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ก่อนที่บุตรจะได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว สหกรณ์ขอสงวนสิทธิในการจ่ายเงิน

ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2562 (153 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22