อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.75%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 320 คน
สถิติเดือนนี้ 15255 คน
สถิติปีนี้ 15255 คน
สถิติทั้งหมด 1030295 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2562 [24 ก.พ. 63]

ประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2562

ทางสหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกผู้รับทุน ณ วันที่ 9-10 มีนาคม 2563 ตามเลขที่บัญชีธนาคารที่สมาชิกแนบมาแล้วนั้น

โดยวิธีการคัดเลือกทุนสนับสนุนการศึกษาฯ มีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 
ช่วงชั้นระดับการศึกษา
-ระดับอนุบาล ทุนละ 400 บาท
-ระดับประถมศึกษา ทุนละ 600 บาท
-ระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช. ทุนละ 800 บาท
-ระดับอุดมศึกษา หรือ ปวส. ทุนละ 1,000 บาท

 
คุณสมบัติ
-เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์ถึงวันคัดเลือกทุนการศึกษา
-เป็นสมาชิกที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้สหกรณ์ในปีที่ขอรับทุน
-กรณีบิดาและมารดาต่างเป็นสมาชิกสหกรณ์ สามารถเลือกใช้สิทธิขอรับทุนการศึกษาของบิดาหรือมารดาก็ได้
-บุตรคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนได้เพียงหนึ่งทุนในแต่ละระดับชั้นการศึกษา (ขอสิทธิเพียง 1 ครั้ง/ระดับชั้น)
-กรณีบุตรสมาชิกที่ได้รับอนุมัติทุนการศึกษามาแล้ว แต่สมาชิกพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ก่อนที่บุตรจะได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว สหกรณ์ขอสงวนสิทธิในการจ่ายเงิน

ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2562 (153 KB.)เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 [24 ก.พ. 63]

เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
.
ในวันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. 
.
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารศาลาสหกิจ

เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
.
ขอชี้แจงการลงทะเบียนให้สมาชิกทราบ !!!!

1. ลงทะเบียนลงลายมือชื่อเขารวมประชุม เวลา 12.00 น.

2. ปดลงทะเบียนเขาประชุมเวลา 14.00 น.

3. สมาชิกต้องพกบัตรประชาชนตัวจริง !! สำหรับลงทะเบียน
.
 ทั้งนี้สหกรณฯจะไมรับพิจารณาบันทึกขอความชี้แจง
เหตุผลการมาลงทะเบียนหลังเวลาที่สหกรณฯกําหนด 
หรือชี้แจงเหตุผลการไมไดรับเบี้ยประชุม
ตามเงื่อนไขการจายเบี้ยประชุมของสหกรณฯ
(คาพาหนะ 400 บาท/คน)
เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (360 KB.)ประกาศ โครงการการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อสมาชิก ปีที่2 พ.ศ.2563 [27 ม.ค. 63]
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อสมาชิก ปีที่ 2 พ.ศ.2563 (229 KB.)
เอกสารประกอบยื่นขอกู้โครงการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อสมาชิก ปีที่ 2 (368 KB.)ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาสำนักงานทนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดี [24 ม.ค. 63]

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562 เขตพื้นที่อำเภอสันทราย และอำเภอแม่ริม [27 พ.ย. 62]
หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562 เขตพื้นที่อำเภอสันทราย และอำเภอแม่ริม (115 KB.)
แผนที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 (444 KB.)(ปิดโครงการเต็มแล้ว!!) โครงการเงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อสมาชิก [23 ก.ย. 62]

สมาชิก โปรดอ่านรายละเอียด ตามประกาศข้างต้นนี้ 


สัญญากู้เงินสามัญ โครงการสวัสดิการเพื่อสมาชิก (368 KB.)
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อสมาชิก พ.ศ. 2562 (สหกรณ์ครบรอบ 19 ปี) (301 KB.)ขอทราบฐานเงินได้รายเดือนสมาชิก ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 [12 ก.ย. 62]
ตารางรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ (1.27 MB.)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลฐานเงินได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ (120 KB.)ประกาศ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 [31 ก.ค. 62]

ข่าวดี

-เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สหกรณ์ปรับลดเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ จากร้อยละ 20 เป็น ร้อยละ 15 

-เงินกู้สามัญ

พนักงานจ้างภารกิจ กู้สามัญได้ 15 เท่าของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 250,000 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป กู้สามัญได้ 6 เท่า ของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 80,000 บาท

***พนักงานจ้างทั่วไปสามารถค้ำประกันสัญญาเงินกู้สามัญของพนักงานจ้างทั่วไปด้วยกันได้*** 
กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 (101 KB.)
เเผ่นพับสินเชื่อ 2562 (219 KB.)ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2562 [31 ก.ค. 62]

ข่าวดี

-เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สหกรณ์ปรับลดเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ จากร้อยละ 20 เป็น ร้อยละ 15 

-เงินกู้สามัญ

พนักงานจ้างภารกิจ กู้สามัญได้ 15 เท่าของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 250,000 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป กู้สามัญได้ 6 เท่า ของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 80,000 บาท

***พนักงานจ้างทั่วไปสามารถค้ำประกันสัญญาเงินกู้สามัญของพนักงานจ้างทั่วไปด้วยกันได้*** 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2562 (250 KB.)
แผ่นพับสินเชื่อ 2562 (219 KB.)ประกาศ เรื่อง การโอนเงินรอตรวจสอบ เข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ [22 ก.ค. 62]

ประกาศ ที่ 3/2562

เรื่อง การโอนเงินรอตรวจสอบ เข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์

เงินรอตรวจสอบเป็นของสมาชิกท่านใด สามารถเเจ้งมายังสหกรณ์ฯ 053-277179-8 ต่อ 14 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562
ประกาศ 3/2562 การโอนเงินรอตรวจสอบ เข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ (145 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21