อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 159 คน
สถิติเดือนนี้ 7853 คน
สถิติปีนี้ 26253 คน
สถิติทั้งหมด 1243384 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


เปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ [15 มิ.ย. 64]

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ

1)เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

2)เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ มีสัญชาติไทยและอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร

3)เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ที่บรรลุนิติภาวะ 

4)มีภูมิลำเนาและทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดเชียงใหม่

5)เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม

6)เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์

7)มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
เอกสารใบสมัครสมาชิกสมทบ (287 KB.)ประกาศ เรื่อง ชะลอการรับซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิกสหกรณ์ [24 พ.ค. 64]
ประกาศ การซื้อหุ้นเพิ่มและการขอเพิ่มหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ (86 KB.)ประกาศ โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ระยะ 3 [27 เม.ย. 64]

ประชาสัมพันธ์ โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ระยะ 3

เอกสารยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 5-31 พฤษภาคม 2564 (หรือจนครบกำหนดวงเงินกู้)

 

*** สืบเนี่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสcovid 19 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ผ่านโทรศัพท์ 053-277197-8 หรือ LINE สินเชื่อ 0858652328
ทั้งนี้สมาชิกสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเวปไซต์ โดยกรอกและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนยื่นที่หน้าสำนักงานสหกรณ์ฯ (มีกล่องรับเอกสารอยู่หน้าประตูทางเข้า) และสมาชิกแจ้งเบอร์โทรติดต่อกลับ หรือส่งผ่านทางขนส่งไปรษณีย์ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ***คำขอกู้และสัญญาเงินกู้สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ระยะ 3 (400 KB.)
ประกาศ โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส(COVID-19) ระยะ 3 (304 KB.)ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564 [26 ก.พ. 64]
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564 (107 KB.)ประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2563 [20 ก.พ. 64]

ประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2563

ทางสหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกผู้รับทุนก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (28 กุมภาพันธ์ 2564)ตามเลขที่บัญชีธนาคารที่สมาชิกแนบมาแล้วนั้น

โดยวิธีการคัดเลือกทุนสนับสนุนการศึกษาฯ มีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ช่วงชั้นระดับการศึกษา
-ระดับอนุบาล ทุนละ 400 บาท
-ระดับประถมศึกษา ทุนละ 600 บาท
-ระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช. ทุนละ 800 บาท
-ระดับอุดมศึกษา หรือ ปวส. ทุนละ 1,000 บาท

 คุณสมบัติ
-เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์ถึงวันคัดเลือกทุนการศึกษา
-เป็นสมาชิกที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้สหกรณ์ในปีที่ขอรับทุน 
-กรณีบิดาและมารดาต่างเป็นสมาชิกสหกรณ์ สามารถเลือกใช้สิทธิขอรับทุนการศึกษาของบิดาหรือมารดาก็ได้
-บุตรคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนได้เพียงหนึ่งทุนในแต่ละระดับชั้นการศึกษา (ขอสิทธิเพียง 1 ครั้ง/ระดับชั้น) 
-กรณีบุตรสมาชิกที่ได้รับอนุมัติทุนการศึกษามาแล้ว แต่สมาชิกพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ก่อนที่บุตรจะได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว สหกรณ์ขอสงวนสิทธิในการจ่ายเงิน


ประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2563 (154 KB.)เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 [20 ก.พ. 64]
ประกาศ เรื่อง การกำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (37 KB.)ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครคณะกรรมการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 [10 ก.พ. 64]

ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ยื่นเอกสารใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ในวันและเวลาทำการ

โดยประกาศผลการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ประกาศ การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อเข้ารับการสรรหา(เลือกตั้ง)เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2564 (190 KB.)
ประกาศ การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564 (115 KB.)
ใบสมัคร คณะกรรมการดำเนินการ (121 KB.)
ใบสมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการ (126 KB.)ประกาศ กำหนดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ [27 ม.ค. 64]

ประกาศ กำหนดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

เงินกู้ฉุกเฉิน อัตราเดิม 8.00%  อัตราใหม่  7.50%

เงินกู้สามัญทั่วไป  อัตราเดิม 9.25%  อัตราใหม่  8.75%

เงินกู้สามัญปรับโครงสร้างหนี้ อัตราเดิม 9.25%  อัตราใหม่  8.75% 

*ทั้งสัญญาเก่าและสัญญาใหม่ประกาศ เรื่อง กำหนดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (201 KB.)ประกาศ วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564 [25 ม.ค. 64]
ประกาศ เรื่อง วันหยุดประจำปี 2564 (141 KB.)ประกาศ การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ.2563 [01 ธ.ค. 63]

- รับสมััครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564

- สำหรับสมาชิกที่เคยยื่นขอรับทุนมาก่อน * ระดับช่วงชั้นระดับการศึกษาต้องไม่ซ้ำกับช่วงชั้นเดิม *

- ประกาศรายชื่อผ่านทางเวปไซต์สหกรณ์ฯ

- รับทุนการศึกษา ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-277197-8 

 
รายละเอียดขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2563 (215 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23