อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 150 คน
สถิติเดือนนี้ 7844 คน
สถิติปีนี้ 26244 คน
สถิติทั้งหมด 1243375 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


โครงการอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสหกรณ์จากแหล่งเรียนรู้เครือข่ายจากสหกรณ์อื่น [05 มิ.ย. 61]

📢ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นำโดยท่านประธาน คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสหกรณ์จากแหล่งเรียนรู้เครือข่ายจากสหกรณ์อื่น ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด และ อบรมแนวทางธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดย พลโท ดร.วีระ วงค์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย 🤗🤗ประมวลภาพบรรยากาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 [21 เม.ย. 61]

สวัสดีปีใหม่ 2561 [04 ม.ค. 61]

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด

นำโดยนายอินทปัตร บุญทวี  ประธานดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3-8 มกราคม 2561

ที่ผ่านมา

ประมวลภาพงานวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559 [29 พ.ค. 60]

โครงการ นายกอปท.และผอ.คลัง พบ สหกรณ์ฯ 27 มกราคม 2560 ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง [06 ก.พ. 60]

เนื่องจากในปีบัญชี 2558 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด  มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ทำให้ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประสบผลการขาดทุน สาเหตุหลักมาจากปัญหาในการนำส่งเงินยอดเรียกเก็บประจำเดือนของหน่วยงานคลังแต่ละแห่ง หน่วยงานหักเงินผ่านหน้าฎีกาให้สถาบันการเงินก่อนสหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้รับชำระตามยอดเรียกเก็บเป็นอันดับสุดท้าย หรือไม่ได้รับการชำระจากสมาชิกสหกรณ์ครบตามยอดเรียกเก็บเกิดลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น  ฝ่ายจัดการจึงขอเสนอโครงการสหกรณ์ฯ พบอปท. เพื่อทำความเข้าใจ หลัก และวิธีการ การปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมถึงความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  และ พรบ.สหกรณ์ พร้อมกับ สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์และนายก อบต./ทต.และผู้อำนวยการกองคลัง 

สวัสดีปีใหม่ 2560 [12 ม.ค. 60]

เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นำโดยประธานดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมเดินทางสวัสดีปีใหม่ 2560 กับ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง ผู้จัดการธ.ก.ส.สาขาเชียงใหม่ ที่ปรึกษาสหกรณ์ หัวหน้าสนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และบริษัท สัญลักข์ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย จำกัดงานทำบุญสำนักงานครบรอบ 16 ปี [18 ต.ค. 59]

เนื่องในวันที่ 6 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้เวียนมาครบรอบอีกครั้ง ในอายุ 16 ปี โดยมีการทำบุญถวายภัตตาหาร คาวหวาน แก่พระสงฆ์ 5 รูป ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา นำโดยประธานดำเนินการ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญในเวลา 09.09 น.ประมวลภาพประชุมใหญ่วิสามัญ 2558 [10 ส.ค. 59]

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา มีงานประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2558 ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา ห้องประชุมชั้น 3 เวลา 13.00 น. โดยมีนายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศบาลตำบลท่าศาลา เป็นประธานในพิธี ทางสหกรณ์ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านและพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลท่าศาลา ขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดีเสมอมาประมวลภาพงานวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 [27 พ.ค. 59]

ภาพกิจกรรมภายในงานวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่
โครงการสัมมนาเชิงกลยุทธ์ในการบริหารงานสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2558 [23 พ.ย. 58]

ทางสหกรณ์ฯ ร่วมกับ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ 
จัดโครงการสัมมนาเชิงกลยุทธ์ในการบริหารงานสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2558 
ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2558 ณ ม่อนไอดินรีสอร์ท

 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6