อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 3.00%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 6.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 368 คน
สถิติเดือนนี้ 8357 คน
สถิติปีนี้ 54783 คน
สถิติทั้งหมด 865121 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


สหกรณ์จัดโครงการอบรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลแก่สมาชิกสหกรณ์ [18 มิ.ย. 62]

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้กำหนดจัดโครงการบริหารการเงินส่วนบุคคลแก่สมาชิกสหกรณ์ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผักหวาน  การอบรมครั้งนี้มีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 80 คน โดยมีนายสักการ ณิยกูล เป็นประธานในพิธีเปิด 

ประมวลภาพบรรยากาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 [06 มิ.ย. 62]

สวัสดีปีใหม่ ปี ๒๕๖๒ [11 ม.ค. 62]

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด

นำโดยนายสักการ  ณิยกูล ประธานดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3-10 มกราคม 2562  ที่ผ่านมา

พิธีทำบุญครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ 18 ปี [30 ต.ค. 61]

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2543 ดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน ครบรอบปีที่ 18 จึงจัดทำบุญครบรอบการก่อตั้งเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯจัดทำบุญสำนักงาน และถวายภัตตาหารเภร  โดยมีนายสักการ  ณิยกูล ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ร่วมทำบุญโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2561 [30 ต.ค. 61]

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ เขตพื้นที่อำเภอสันป่าตอง อำเภอหางดง อำเภอแม่วาง และอำเภอดอยหล่อ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ประธานกรรมการดำเนินการ ่คณะกรรมการท ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ และสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน

 

จึงขอประมวลภาพโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ 🤗

โครงการอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสหกรณ์จากแหล่งเรียนรู้เครือข่ายจากสหกรณ์อื่น [05 มิ.ย. 61]

📢ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นำโดยท่านประธาน คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสหกรณ์จากแหล่งเรียนรู้เครือข่ายจากสหกรณ์อื่น ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด และ อบรมแนวทางธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดย พลโท ดร.วีระ วงค์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย 🤗🤗ประมวลภาพบรรยากาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 [21 เม.ย. 61]

สวัสดีปีใหม่ 2561 [04 ม.ค. 61]

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด

นำโดยนายอินทปัตร บุญทวี  ประธานดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3-8 มกราคม 2561

ที่ผ่านมา

ประมวลภาพงานวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559 [29 พ.ค. 60]

โครงการ นายกอปท.และผอ.คลัง พบ สหกรณ์ฯ 27 มกราคม 2560 ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง [06 ก.พ. 60]

เนื่องจากในปีบัญชี 2558 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด  มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ทำให้ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประสบผลการขาดทุน สาเหตุหลักมาจากปัญหาในการนำส่งเงินยอดเรียกเก็บประจำเดือนของหน่วยงานคลังแต่ละแห่ง หน่วยงานหักเงินผ่านหน้าฎีกาให้สถาบันการเงินก่อนสหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้รับชำระตามยอดเรียกเก็บเป็นอันดับสุดท้าย หรือไม่ได้รับการชำระจากสมาชิกสหกรณ์ครบตามยอดเรียกเก็บเกิดลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น  ฝ่ายจัดการจึงขอเสนอโครงการสหกรณ์ฯ พบอปท. เพื่อทำความเข้าใจ หลัก และวิธีการ การปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมถึงความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  และ พรบ.สหกรณ์ พร้อมกับ สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์และนายก อบต./ทต.และผู้อำนวยการกองคลัง  
     
หน้า   1 [2] 3 4 5