อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 157 คน
สถิติเดือนนี้ 7851 คน
สถิติปีนี้ 26251 คน
สถิติทั้งหมด 1243382 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ประมวลภาพบรรยากาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 [28 เม.ย. 63]

สวัสดีปีใหม่ ปี 2563 [10 ม.ค. 63]

นายสักการ ณิยกูล ประธานกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความขอบคุณ ระหว่า่งวันที่ 3-9 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาโครงการเยี่ยมเยียนสมาชิก ประจำปี 2562 เขตพื้นที่อำเภอแม่ริม [17 ธ.ค. 62]

สหกรณ์ฯจัดโครงการเยี่ยมเยือนสมาชิก ประจำปี 2562 
เขตพื้นที่อำเภอแม่ริม ได้แก่ อบต.ดอนแก้ว ทต.แม่ริม และ อบต.โป่งแยง เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น 
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การต้อนรับ และขอประมวลภาพโครงการเยี่ยมเยือนสมาชิก

ครั้งหน้าสหกรณ์ฯจะจัดเขตอำเภอไหน แล้วพบกันอีกในโอกาสต่อไป

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562 เขตพื้นที่ อำเภอสันทราย และอำเภอแม่ริม [09 ธ.ค. 62]

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ (ครั้งที่ 2/2562) เขตพื้นที่อำเภอสันทราย และอำเภอแม่ริม เมื่อวันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 เอื้อเฟื้อสถานที่ และขอขอบคุณประธานกรรมการดำเนินการ ่คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ และสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการครั้งนี้
จึงขอประมวลภาพโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ 🤗

ครั้งหน้าสหกรณ์ฯจะจัดเขตอำเภอไหน สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้
แล้วพบกันอีกในโอกาสต่อไป


โครงการอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสหกรณ์จากแหล่งเรียนรู้เครือข่ายจากสหกรณ์อื่น ประจำปี 2562 [03 ก.ค. 62]

ทางคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
สหกรณ์จัดโครงการอบรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลแก่สมาชิกสหกรณ์ [18 มิ.ย. 62]

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้กำหนดจัดโครงการบริหารการเงินส่วนบุคคลแก่สมาชิกสหกรณ์ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผักหวาน  การอบรมครั้งนี้มีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 80 คน โดยมีนายสักการ ณิยกูล เป็นประธานในพิธีเปิด 

ประมวลภาพบรรยากาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 [06 มิ.ย. 62]

สวัสดีปีใหม่ ปี ๒๕๖๒ [11 ม.ค. 62]

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด

นำโดยนายสักการ  ณิยกูล ประธานดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3-10 มกราคม 2562  ที่ผ่านมา

พิธีทำบุญครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ 18 ปี [30 ต.ค. 61]

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2543 ดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน ครบรอบปีที่ 18 จึงจัดทำบุญครบรอบการก่อตั้งเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯจัดทำบุญสำนักงาน และถวายภัตตาหารเภร  โดยมีนายสักการ  ณิยกูล ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ร่วมทำบุญโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2561 [30 ต.ค. 61]

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ เขตพื้นที่อำเภอสันป่าตอง อำเภอหางดง อำเภอแม่วาง และอำเภอดอยหล่อ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ประธานกรรมการดำเนินการ ่คณะกรรมการท ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ และสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน

 

จึงขอประมวลภาพโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ 🤗 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6