22 มกราคม 2567
อ่าน 102 ครั้ง

แจ้งกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ประกาศ แจ้งกำหนดวันประชุม​ใหญ่​สามัญ​ประจำปี​ 2566

ในวันเสาร์ ที่ 10​ กุมภาพันธ์​ 2567

ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา

เริ่มลงทะเบียน​ตั้งแต่​เวลา​ 12.00-14.00 น.

โดยสมาชิกผู้มาเข้าร่วมประชุมจะต้องนำบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน มาแสดงตนด้วย

***********************************************

ข้อกำหนดและกติกา การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ดังนี้

1. เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่ เวลา 12.00-14.00 น.

2. สมาชิกที่ลาออกระหว่างปีบัญชี 2566 ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ และไม่ได้รับเงินปันผล - เฉลี่ยคืน

3. สมาชิกสมทบ ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ และไม่ได้เงินค่าลงทะเบียน

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 หนังสือเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 271 KB. 47

รูปภาพ Gallery

Image 1

Share ให้เพื่อน