27 มีนาคม 2567
อ่าน 218 ครั้ง

สมาชิกสหกรณ์

ข้อ 32.คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ มีสัญชาติไทย และอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวันสมัคร
(3) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
     ก. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือ
     ข. เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดเชียงใหม่
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

สิทธิที่จะได้รับเมื่อสมัครสมาชิกสหกรณ์
1. มีสิทธิฝาก และถือหุ้นกับสหกรณ์ได้
2. ได้รับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนทุกปี
3. มีสิทธิในการกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
4. ได้รับทุนการศึกษาบุตร และสวัสดิการสมาชิก
5. มีสิทธิในการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
6. ได้รับเงินช่วยเหลือในกรณีเสียชีวิต
7. เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

Share ให้เพื่อน