25 มีนาคม 2567
อ่าน 292 ครั้ง

ประวัติความเป็นมา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด

สหกรณ์ฯ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2543 โดยมี นายธัญศักด์  แสงศรีจันทร์ เป็นประธานกรรมการและผู้จัดตั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลรวมถึงลูกจ้าง ได้ส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินโดยช่วยให้สมาชิกสามารถสงวนรายได้ของตนเองไว้ในทางอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร และให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ได้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ สหกรณ์ฯ มีสมาชิกแรกเข้าจำนวน 300 คน มีทุนเรือนหุ้น 6,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท เดิมมีชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลเชียงใหม่ จำกัด” ต่อมาได้มีการพัฒนาองค์กรในด้านการบริการ เทคโนโลยีทันสมัย บุคลากร และสถานที่ ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด” เพื่อให้สหกรณ์ได้พัฒนาไปพร้อมกับความก้าวหน้าของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น


เหตุการณ์สำคัญของสหกรณ์
ปี 2553  : ย้ายไปอยู่สำนักงานสหกรณ์แห่งใหม่ที่ หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ปี 2552  : แก้ไขคุณสมบัติสมาชิกในข้อบังคับสหกรณ์ฯ ให้รวม "พนักงานจ้างสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
: ได้รับ "ประกาศนียบัตรมาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2552"


ปี 2551  : ได้รับ "ประกาศเกียรติคุณบัญชีเสริมสร้างความเข้มแข็ง ระดับองค์กรดีเด่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2551"

ปี 2550  : เปลี่ยนชื่อสหกรณ์ใหม่เป็น "สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด"

ปี 2543 : ก่อตั้งสหกรณ์เป็นครั้งแรกในนาม "สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลเชียงใหม่ จำกัด"


วิสัยทัศน์

“สหกรณ์มั่นคง   บริการรวดเร็ว   ด้วยเทคโนโลยี”


พันธกิจ

1.พัฒนาองค์กร ปรับโครงสร้าง บริหารงานสหกรณ์ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของสหกรณ์

2.พัฒนาการบริหารทุนของสหกรณ์ที่เอื้อต่อความมั่นคงของสหกรณ์

3.พัฒนาการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัว อย่างหลากหลาย

4.นำระบบเทคโนโลยี มาบริหารจัดการสหกรณ์ทั้งระบบ

5.เพิ่มศักยภาพ และขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร

6.สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับสหกรณ์


Share ให้เพื่อน