อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 105 คน
สถิติเดือนนี้ 7799 คน
สถิติปีนี้ 26199 คน
สถิติทั้งหมด 1243330 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


แนวทางในการปฎิบัติของผู้มีหน้าที่หักเงินส่งสหกรณ์ฯตาม พรบ.สหกรณ์ปี 2553 [05 พ.ย. 53]
พรบ.สหกรณ์ปี 2553 (101 KB.)โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต [02 พ.ย. 53]
โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (32 KB.)สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มอบเงินแก่ญาติผู้เสียชีวิต [11 ส.ค. 53]

ประกาศผลการสอบราคารับเหมาออกแบบตกแต่งภายใน [02 ส.ค. 53]
ประกาศผลการสอบราคาออกแบบตกแต่งภายใน (76 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาออกแบบตกแต่งภายใน [20 ก.ค. 53]
sahakorn (74 KB.)ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมใหญ่ [21 พ.ค. 53]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมใหญ่ (96 KB.)ประกาศรายชื่อผู้รับทุนสมาชิกสหกรณ์ [21 พ.ค. 53]
ประกาศรับทุน (89 KB.)ซื้อหุ้นพิเศษในวันประชุมใหญ่ [21 พ.ค. 53]
แคมเปญ (61 KB.)แจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกท่าน [20 พ.ค. 53]

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด

ด่วน !

แจ้งสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน

เนื่องจากสหกรณ์เป็นห่วงความปลอดภัยของสมาชิก

ต้องขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2552

ออกไป เป็นวันที่  27  พฤษภาคม  2553

โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

เวลา 13.00 น.

ทางสหกรณ์ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ทุสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกปีบัญชี 2552 [30 เม.ย. 53]

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด
เรื่อง ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี พ.ศ. 2552

 

          ด้วยทางสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดทำทุนสนับสนุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2552 เพื่อส่งเสริมการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรของสมาชิก ดังต่อไปนี้
                1.ประเภทของทุน ทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2552 แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ
                                1.1 ทุนสำหรับบุตรสมาชิกที่ทำหน้าที่ส่งเงินให้สหกรณ์ฯ
                                1.2 ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับบุตรสมาชิก
                                1.3 ทุนเรียนดีสำหรับบุตรสมาชิก
                                1.4 ทุนทั่วไปสำหรับบุตรสมาชิก
                การแบ่งระดับการศึกษา จำนวนทุน คุณสมบัติของผู้รับทุน และหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครเพื่อการพิจารณาให้ทุนให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้
                2.การยื่นใบสมัคร ผู้สมัครขอรับทุนสามารถ ยื่นใบสมัครได้เพียงคนละหรือครอบครัว
ละ 1 ประเภทเท่านั้น

                3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
                                - รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2553 ในวันทำการของสหกรณ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด
                4. วิธีพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการศึกษา
                                สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด จะพิจารณาให้ทุนสำหรับบุตรสมาชิกที่ส่งเงินให้สหกรณ์ ทุนทั่วไปสำหรับบุตรสมาชิก จะใช้วิธีจับฉลาก ในวันพุธ ที่ 14 พฤษภาคม  พ.ศ. 2553 เวลา 13.30 น.
                5. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน
                                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนในวันอังคาร ที่ 18  พฤษภาคม  2552  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด

 

                6. การมอบทุนสนับสนุนการศึกษา
                                จะมอบทุนสนับสนุนการศึกษาโดยการรับเงิน ได้ในวันประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด   ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

 

                                ประกาศ ณ วันที่      29    เมษายน   2553  เป็นต้นไป

 


                                               

 

ว่าที่ร้อยตรี
                      (ประสงค์  ไชยวรรณ์)
               ประธานกรรมการดำเนินการ
                                                             สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกที่ทำหน้าที่ส่งเงินให้สหกรณ์ฯ
                                1.1 ระดับการศึกษาและจำนวนทุน
                                ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกที่ทำหน้าที่ส่งเงินให้สหกรณ์ฯ โดยวิธีจับฉลากจำนวน 5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
                                1.2 คุณสมบัติของผู้รับทุน
                                1. เป็นบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ที่ทำหน้าที่ส่งเงินให้สหกรณ์ ฯ ตรงเวลา
                                2. กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับอาชีวศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์
                                3. ต้องยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด
                                1.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
                                1. สำเนาระเบียนการศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. 2552 (พร้อมหน้าปก)
                                2. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
                                3. กรณีที่เปลี่ยนช่วงชั้นให้แสดงหลักฐานการศึกษาต่อในช่วงชั้นถัดไปเพื่อขอรับทุน
                                1.4  การพิจารณาทุน
                                คณะกรรมการดำเนินการ จะพิจารณาให้ทุนแก่ผู้สมัครขอรับทุนที่ผ่านคุณสมบัติครบถ้วน ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
                2. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับบุตรสมาชิก
                                2.1 ระดับการศึกษาและจำนวนทุน
                                ทุนประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 5 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) แบ่งตามระดับช่วงชั้น ดังนี้
1.ระดับช่วงชั้นที่ 1
-ประถมศึกษาปีที่ 1-3                         จำนวน  1  ทุน                      ทุนละ   1,000.- บาท
2.ระดับช่วงชั้นที่ 2
-ประถมศึกษาปีที่ 4-6                         จำนวน  1  ทุน                      ทุนละ   1,000.- บาท
3.ระดับช่วงชั้นที่ 3
-มัธยมศึกษาปีที่ 1-3                            จำนวน  1  ทุน                      ทุนละ   1,000.- บาท
4.ระดับช่วงชั้นที่ 4
-มัธยมศึกษาปีที่ 4-6                            จำนวน  1  ทุน                      ทุนละ  1,000.- บาท
5.ระดับอาชีวศึกษา
-ปวช. 1-3                                              จำนวน  1  ทุน                      ทุนละ  1,000.- บาท
2.2 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
1. เป็นบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ซึ่งมีอายุ
การเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  2552) และมีเงินได้รายเดือนไม่เกิน 15,000.- บาท
                                2. มาจากครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติเรียบร้อย
                                3. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับอาชีวศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์
                                4. ต้องยื่นใบสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์
                                2.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
                                1. สำเนาระเบียนการศึกษาหรือรายงานผลการเรียนปี พ.ศ. 2552 (พร้อมหน้าปก)
                                2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน
                                3. ในกรณีที่ชื่อ สกุล ในสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกันให้แสดงสูจิบัตรหรือหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ สกุล
                   2.4 การพิจารณาทุน
                                คณะกรรมการดำเนินการ จะพิจารณาให้ทุนแก่ผู้สมัครขอรับทุนที่ผ่านคุณสมบัติครบถ้วน ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
                                3. ทุนเรียนดี สำหรับบุตรสมาชิก
                                3.1 ระดับการศึกษาและจำนวนทุน
                                ทุนประเภทเรียนดี จำนวน 5 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) แบ่งตามระดับช่วงชั้น ดังนี้
1.ระดับช่วงชั้นที่ 1
- ประถมศึกษาปีที่ 1-3                        จำนวน  1  ทุน                      ทุนละ  1,000.- บาท
2.ระดับช่วงชั้นที่ 2
- ประถมศึกษาปีที่ 4-6                        จำนวน  1  ทุน                      ทุนละ  1,000.- บาท
3.ระดับช่วงชั้นที่ 3
-มัธยมศึกษาปีที่ 1-3                            จำนวน  1  ทุน                      ทุนละ  1,000.- บาท
4.ระดับช่วงชั้นที่ 4
-มัธยมศึกษาปีที่ 4-6                            จำนวน  1  ทุน                      ทุนละ  1,000.- บาท
5.ระดับอาชีวศึกษา
-ปวช. 1-3                                              จำนวน  1  ทุน                      ทุนละ  1,000.- บาท

 

3.2 คุณสมบัติของผู้รับทุน
1. เป็นบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ซึ่งมีอายุ
การเป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  2552)
                                2. ผู้ขอสมัครขอรับทุนจะต้องมีผลการเรียนทั้งสองภาคเรียนในปี พ.ศ. 2552 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป และมีความประพฤติเรียบร้อย
                                3. ศึกษาอยู่ในระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับอาชีวศึกษามีอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์
                                4. ต้องยื่นใบสมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด
                                3.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
                                1. สำเนาระเบียนการศึกษาหรือสมุดรายงานผลการเรียนปี พ.ศ. 2552
                                2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับทุน
                                3. ในกรณีที่ชื่อ สกุล ในสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกันให้แสดงสูจิบัตรหรือหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
                                3.4 การพิจารณาทุน
                                คณะกรรมการดำเนินการ จะพิจารณาให้ทุนแก่ผู้สมัครขอรับทุนที่ผ่านคุณสมบัติครบถ้วน ผลการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
                                4. ทุนทั่วไปสำหรับบุตรสมาชิก
                                4.1 ระดับการศึกษาและจำนวนทุน
                                ทุนประเภททั่วไปโดยวิธีจับสลากไม่มีการแยกระดับการศึกษา จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,000.- บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
                                4.2 คุณสมบัติของผู้รับทุน
                                1. เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ซึ่งมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ณ วันที่  31 พฤษภาคม  2552)
                                2. ศึกษาในระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับอาชีวศึกษามีอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์
                                3. มีความประพฤติเรียบร้อย
                                4. ต้องยื่นใบสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด
                                4.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
                                1. สำเนาระเบียนการศึกษาหรือสมุดรายงายผลการเรียนปี พ.ศ. 2552 (พร้อมหน้าปก)
                                2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน
                                3. ในกรณีที่ชื่อ สกุล ในสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกันให้แสดงสูจิบัตรหรือหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ สกุล
4.4 การพิจารณาทุน
คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาให้ทุนผู้สมัครขอรับทุนที่ผ่านคุณสมบัติครบถ้วนโดยจับฉลาก ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

                                                                **********************
หมายเหตุ  คณะกรรมการดำเนินการชุดปัจจุบัน และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนใด ๆ ทั้งสิ้น

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23