อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 97 คน
สถิติเดือนนี้ 7791 คน
สถิติปีนี้ 26191 คน
สถิติทั้งหมด 1243322 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


แจ้งการหักเงินฝากออมทรัพย์พิเศษกองทุนสวัสดิการผู้กู้เงินสามัญ [19 ก.พ. 57]
fund (114 KB.)เงื่อนไขและคำชี้แจงกองทุนประกันความเสี่ยงสหกรณ์ฯ [19 ก.พ. 57]
insurances (85 KB.)แจ้งรายชื่อเรียกเก็บสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ ประจำปี 2557 [10 ม.ค. 57]
เรียกเก็บ ฌาปนกิจ 2557 (116 KB.)สหกรณ์ฯ และสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ ร่วมแสดงความเสียใจในการจากไปของสมาชิก [07 ธ.ค. 56]

สอ.ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ ร่วมแสดงความเสียใจในการจากไปของนายพิพัฒพล  พันธุ์ชนานันท์ นักพัฒนาการท่องเที่ยว อบต.บ้านปง อ.หางดง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่เปิดรับสมาชิกเข้าใหม่ที่มิใช่สมาชิกสหกรณ์ฯ [15 ต.ค. 56]

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ คุณสมบัติ เป็นอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื่้นที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนเรียนเชิญ อบรมสัมมนาโครงการสหกรณ์พบผู้นำส่งเงินให้สหกรณ์ [15 ส.ค. 56]
เชิญอบรม (84 KB.)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้ พ.ศ.2556 [19 ก.ค. 56]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงิน พ.ศ.2556 (105 KB.)การเพิ่มเติมเอกสารประกอบการขอกู้สามัญ [18 พ.ค. 56]

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 13 ครั้งที่ 2/2556 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม  2556 ให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ยื่นขอกู้สามัญวงเงินกู้ตั้งแต่ 100,000.- บาทขึ้นไป ต้องแนบเอกสารรายงานข้อมูลเครดิต (หนังสือรับรองเครดิตบูโร) ประกอบคำขอกู้สามัญเพิ่มเติม..ประกาศ การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ [17 พ.ค. 56]

มติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 13 ครั้งที่ 2/2556 ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ เพื่อให้เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยธนาคารปรับเพิ่มขึ้น ที่ประชุมจึงมีมติให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

1. เงินกู้สามัญทั่่วไป (ฟ่อนคำ1) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.50 เป็น 9.25 ต่อปี

2. เงินกู้สามัญเฉพาะกิจ(ฟ่อนคำ2) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 เป็น 8.25 ต่อปี

3. เงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้น(ฟ่อนคำ3) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 เป็น 7.50 ต่อปี

4. เงินกู้สามัญซื้อสินค้า(ฟ่อนคำ4) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 เป็น 7.50 ต่อปี

5. เงินกู้สามัญซื้อปืน(ฟ่อนคำ5) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 เป็น 7.50 ต่อปี

6. เงินกู้สามัญติดแก็ส(ฟ่อนคำ6) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 เป็น 7.50 ต่อปี
ประกาศอัตราดอกเบี้ย (101 KB.)ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีบัญชี 2555 [22 มี.ค. 56]
รายชื่อผุ้ได้รับทุนการศึกษา (128 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23