คณะกรรมการดำเนินการ

นายอินทปัตร บุญทวี
ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 20
สิบเอกเจตนิพัทธ์ จริยา
รองประธานดำเนินการ
จ่าเอกศรัณยพงศ์ จันทร์นวล
รองประธานดำเนินการ
นางณิสรา มีราจง
คณะกรรมการ/เลขานุการ
นางศิริลักษณ์ ทรายเหนือ
คณะกรรมการ/เหรัญญิก
นางสาวจันทิมาพร ทองนาค
คณะกรรมการ
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
คณะกรรมการ
นายประเสริฐ เงินท๊อก
คณะกรรมการ
นายชินวัตร นิลบรรพต
คณะกรรมการ
นางสาวภาวิณี โพธิ์มั่น
คณะกรรมการ
นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์
คณะกรรมการ
นายสุรินทร์ ทาเกิด
คณะกรรมการ
นางจินตนา หวันแดง
คณะกรรมการ
นางทัศพร ขอดแก้ว
คณะกรรมการ
นางศิรินภา วิเชียรโชติ
คณะกรรมการ
 
   
 
Copyright © 2009-2021 โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด
http://www.cmsahakorn.com