อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 891 คน
สถิติเดือนนี้ 4516 คน
สถิติปีนี้ 122971 คน
สถิติทั้งหมด 1138011 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 

ขอ 32.คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(2) เปนบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ มีสัญชาติไทย และอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณ ในวันสมัคร    

  ก. เปนขาราชการ หรือลูกจางประจําสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม หรือเปนเจาหนาที่ของสหกรณนี้ หรือ

  ข. เปนพนักงานจางตามภารกิจ หรือพนักงานจางทั่วไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในจังหวัดเชียงใหม  

(3) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม

(4) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน