อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 3.00%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 6.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 69 คน
สถิติเดือนนี้ 10649 คน
สถิติปีนี้ 141044 คน
สถิติทั้งหมด 951382 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 

คุณสมบัติของสมาชิก

  1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
  2. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  3. เป็นผู้มีความประพฤติ และลักษณะนิสัยดี
  4. มิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์อื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในประเภทเดียวกัน เว้นแต่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกนี้อีกเพื่อประโยชน์ในการถือหุ้นอีกก็ได้ แต่ไม่ให้ได้รับเงินกู้จนกว่าจะได้ลาออกจากสมาชิก ณ สหกรณ์เดิมแล้ว
  5. เป็นข้าราชการส่วนตำบล หรือลูกจ้างประจำ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
  6. เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่