อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 332 คน
สถิติเดือนนี้ 765 คน
สถิติปีนี้ 89914 คน
สถิติทั้งหมด 1307045 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 

ข้อ 32.คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(2) เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ มีสัญชาติไทย และอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวันสมัคร    

(3) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

ก. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือ

ข. เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดเชียงใหม่

(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น