อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.75%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 262 คน
สถิติเดือนนี้ 15197 คน
สถิติปีนี้ 15197 คน
สถิติทั้งหมด 1030237 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
ลำดับ เลขสมาชิก อบต./เทศบาล ชื่อนามสกุล นามสกุล
1 2455 กึ๊ดช้าง นาย จักรพันธ์ นาตัน
2 0181 ข่วงเปา น.ส. กนกพร เนตรคำยวง
3 4185   น.ส. เกษร สายฝั้น
4 0625   จ.ส.ต. จิตประชา มูลสมบัติ
5 2598   นาง จีรวรรณ ศรีสถิตย์ธรรม
6 4581   นาย ณัฐพงษ์ คำแดง
7 4243   นาย ณัฐพล กองวิ
8 4193   นาย ณัฐพล ดาววี
9 4250   นาย ดอน ตันกาวิน
10 4575   นางสาว ธัญวรัชญ์ เชี่ยวเจริญโชติ
11 2141   นาย นเรศ ตาปัน
12 4184   น.ส. นันธิลา หลวงอ่อนใจ
13 4191   น.ส. นุศรา ปัญญาเหล็ก
14 4187   นาง ปณิตตา วิระราช
15 4189   น.ส. ปทิตตา แสดสวนสี
16 4580   นางสาว พรรณกาญจน์ ลุนแก้ว
17 4192   นาย พันธ์ศักดิ์ กิ่งสวัสดิ์
18 2603   นาย ภควัฒน์ สมสิงห์คำ
19 4569   นางสาว วรรณภา กันทะ
20 4186   น.ส. วิจิตรา กิจติตา
21 4251   นาย วิทยา ศรีจอมแจ้ง
22 4570   นาย วีระวัฒน์ ไววาง
23 4568   นางสาว ศรัณญา คำมูล
24 1562   นาย สมเพชร สุวรรณศิลป์
25 4608   นาย สมศักดิ์ เปงภีระ
26 1824   นาย สรพงค์ ศรีเป็ง
27 2697   นาย สราวุธ นิลสุวรรณ
28 4183   นาย สะอาด กันต๊ะ
29 4188   น.ส. สุทธิพร คำภิโล
30 2604   นาย สุรชาติ อินยะ
31 1668 ขัวมุง น.ส. กรรณิการ์ ยานัง
32 0817   นาง ธันญวริน คงสัตย์
33 4366   นางสาว นันทิตา อินต๊ะโคตร์
34 0488   นาย สิทธิชัย รุ่งศรีทอง
35 2861   นาย อนุพงศ์ ฝั้นต๊ะ
36 2929 เขื่อนผาก นาย อนุกุล ธะกุลนา
37 4284 จอมแจ้ง แม่แตง นาง ชลีรัตน์ สิทธิมงคล
38 3759   น.ส. ฐิติรัตน์ ศรีนวล
39 3980   นางสาว ถิระดา วงค์ยศ
40 1541   น.ส. ทิพวรรณ จันณะคำ(โสรา)
41 4036   นาย ธนวัฒน์ ราชวัง
42 4285   น.ส. ธีรวรรณ แหวนวงษ์
43 4144   น.ส. นิภาพร อินแหลง
44 3978   นางสาว เนตรนรินทร์ อินทะนนท์
45 2339   นาย ประสิทธิ์ พรหมศรีจันทร์
46 4610   นาย พรพจน์ ฉันทะวงค์
47 3378   นาง พิรจิต พวงเงิน
48 0249   นาง มลทิรา ปาโส
49 2627   นาย วชิราพงค์ โสภา
50 4450   นางสาว วรรณวิภา บุญเลิศ
51 4006   นางสาว วราภรณ์ สบผา
52 2239   นาย วีระชาติ แสนแก้วกาศ
53 2078   นาย สงกรานต์ ใจดี
54 3981   นางสาว สุจิตรา แก้วชุม
55 4008   นางสาว สุพรรณี ดาวเรือง
56 4007   นาง สุรี แสงดวง
57 4145   นาง โสภา ตันหน้อย
58 0933   นาย อนุวัฒน์ ศิริ
59 1109   น.ส. อัมรินทร์ แสงดวงตา
60 1213 ชมภู นาง กมลทิพย์ สมนา( สุภาศรี)
61 2076   น.ส. กฤติมา ชัยชนันท์
62 4457   นาง จีรวรรณ สภาวจิตร
63 3671   น.ส. ทรรศนันทน์ กันทนะ
64 4264   นาย ธัญยวัชร์ ขัดทา
65 3352   น.ส. นฤมล สอนกล
66 3678   นาย นิเวศน์ บุญตัน
67 2883   จ่าสิบตรี ประสิทธิ์ บัวเต้า
68 3353   นาง วรรณวิมล ใจทา
69 4325   นางสาว ศิริรัตน์ สุภาศรี
70 4326   นาง อิ่งอ้อย แสนปัญญา
71 0916 ช่างเคิ่ง นาง กาญจนา ดอนไชย
72 4244   นางสาว ชนิดา นิปุระ
73 4215   นาย เทียนชัย สนธิคุณ
74 4546   นาย นพดล สมสัตย์
75 4210   นาง ผกามาศ แสงบุญเรือง
76 4245   นาย ภูดิศ สุยะใหญ่
77 4216   น.ส. ลลิดา นวนฝั้น
78 4638   นาง ศิริพร ปิโย
79 4211   นาง สุนิสา สนธิคุณ
80 2189 ช้างเผือก น.ส. ธมนณัฎฐ์ จันทสิทธิ์
81 2231   น.ส. ปันรัตน์ สิทธิสงคราม
82 3578   นาง พนิตา บุตรแก้ว
83 4447   นาย ภัทรวิทย์ วรวัลย์
84 4446   นาย อภิชิต ปิติทรัพย์เจริญ
85 0140   น.ส. อัมพร จันทรบุญวงศ์
86 4508 เชียงดาว นาย กรกฏ แก้ววงค์วาล
87 4204   นาง กัตติกา แก้วฟอง
88 4588   นางสาว กาญจนา สถาน
89 4505   นางสาว ขวัญใจ จักร์แก้ว
90 4205   น.ส. จันทรกานต์ ปัญญาเรือง
91 4197   นาง จันทร์ทิพย์ ทองอาญา
92 4509   นาย ฉัตรชัย สุขเจริญ
93 4198   นาย ชำนาญวุฒิ กล้าหาญ
94 4506   นาย ชุมพร ตันติวาณิชย์
95 4506   นาย ชุมพร ตันติวาณิชย์
96 4202   น.ส. ณัฐณิชา บุญห้า
97 3797   นาย ณัฐวรรธน์ สาธนันชัย
98 3513   นาง ดาวเรือง เตชะสา
99 4141   นาง เดือนเพ็ญ แปงศรี
100 3462   นาย ธนากร ไชยวงศ์
101 4485   นาง บุญเรียบ ชัยรังษี
102 4200   น.ส. ปุณิกา ใจใหญ่
103 4064   นางสาว พรนิภา ปันศิริ
104 4201   น.ส. พิมพินันท์ จันทพร
105 3798   น.ส. เพชรี วงศ์งาม
106 4199   น.ส. ภาวิณี หม้อศรีใจ
107 3509   น.ส. มาลัย สว่างดี
108 4140   น.ส. ยุวธิดา พุทธา
109 3461   ว่าที่ร้อยตรี ราชันย์ แสงสว่าง
110 4196   นาง เรณู จอมสุวรรณ
111 3833   น.ส. วราภรณ์ เขื่อเพชร
112 4507   นาย สนิท มหาวัน
113 4504   นางสาว สุธิดา กันทวงค์
114 4195   นาง โสภา เงินงาม
115 4142   นาง อรุณี เปราะนาค
116 4203   น.ส. อัมพวา อินไชย
117 4194   นาง อำไพ ยังฉิม
118 0229 แช่ช้าง นาย วิทยา ใบบอกบุญ
119 0450   จ.อ. สมบัติ นุสุริยา
120 1586 ไชยสถาน นาง ฑิชา จารุสวัสดิ์(จริยะรังษิธรรม)
121 3224   นาย พลกฤต วงศ์กุลรัตนศิริ
122 0464 ดรุณี ปัญญารัตน์ - ที่อยู่บ้าน นาง ดรุณี ปัญญรัตน์
123 4062 ดอนแก้ว แม่ริม นาย กฤษณ วงค์เลิศ
124 4131   น.ส. กฤษาภรณ์ ผู้ประสิทธิ์
125 1396   นาย กิติกร สิริมะโน
126 3367   น.ส. จรรยา ชินสี
127 0552   น.ส. จารุวรรณ ดวงจันทร์คำ
128 4081   นางสาว จารุวรรณ ยศถามี
129 2758   นาย จำลอง ต้านคือ
130 4342   นาย เจษฏากร บุญมา
131 3763   น.ส. ชญากาญต์ ณะวิชัย
132 4686   นางสาว ชญาภัศ หน่ายแก้ว
133 4439   นางสาว ณิชชยา โกยทอง
134 1151   นาย ดิลกรัฐ สงวนสัตย์
135 4628   นาย ทรงเกียรติ คำเพราะ
136 0548   นาย ธนพัต ชัยวงศ์
137 2466   นาย ธีรชัย เป็งวารินทร์
138 4404   นาย ธีรพันธ์ เนตรนคร
139 4627   นาย นพดล ขัติคำฟู
140 4287   นาย นิคม ของลัน
141 4048   นางสาว ประทุมวรรณ โลกา
142 4230   นาย ภานุวัฒน์ ใจกล้า
143 4341   นาย ภูมินทร์ เหลืองกระโทก
144 3470   น.ส. รัชนิกานต์ บัวนาค
145 4135   น.ส. วราภรณ์ อินทญาติ
146 1772   นาง วราลักษณ์ ยอดคำ
147 4132   นาย วสันต์ พึ่งแกษม
148 0547   นาง ศิรัญญา สุนทร
149 4630   นางสาว ศุภาวรรณ แป๊ะเส็ง
150 4129   นาย สมเกียรติ นำเทียน
151 1397   นาย สมบุญ แซ่จิว
152 4383   นาย สมศักดิ์ คำฝั้น
153 1252   นาง สายฝน สุยะหล้า
154 4387   นางสาว สิรินาถ อินทะโส
155 1773   น.ส. สุจิตรา สุวรรณชัย
156 3230   น.ส. หทัยรัตน์ สีรานันท์
157 4629   นาย อนุพันธ์ ศรีมูล
158 4130   นาย อนุรักษ์ จืนทอง
159 4432   นางสาว อภิสรา เมืองไชย
160 4582   นางสาว อมรรัตน์ อิ่นแก้ว
161 4343   นาย อานัท ไชยวงค์
162 0115   น.ส. อารีรัตน์ มาตัน
163 4134   นาย อุทัย ยิ่งยอด
164 4607 ดอนแก้ว สารภี นางสาว จิราวรรณ ปุกมูล
165 1172 ดอนเปา นาย ดนัย แสงอรุณ
166 1638 ดอยเต่า นาง นิภาพร ใจเป็ง
167 1639   น.ส. พรรณี ไชยวงค์(ภัตตรา)
168 0419 ดอยหล่อ นาย ชาคริต มีราจง
169 0355   นาย ถนัด ศรียา
170 0353   น.ส. รัชชกร หล้าแดง
171 0358   นาย อาจ ปาป่าสัก
172 4058 ต้นเปา นางสาว กนกวรรณ อินทะวิชัย
173 4642   นาย จิตรกร วรรณตุง
174 3997   นางสาว จินดารักษ์ คิ้วดวงตา
175 3945   นางสาว ชญาณิศา วงค์ดี
176 4464   นางสาว ชลธิชา เกษราษฏร์
177 2706   นาย เชิดศักดิ์ ไชยสุวรรณ
178 2212   นาย ณัฐนันท์ ปิมปานะ
179 2110   น.ส. ดวงเดือน จันทร์ต๊ะ
180 2512   นาย นิคม คุณจินดา
181 4675   นางสาว เบญญาภา วรรณเลิศ
182 4249   นาย ปราการ ขันปัญญา
183 3897   นางสาว พัชชาภา กิจวิจารณ์
184 4056   นาง ภัททิรา บุญตันมอย
185 4492   นางสาว มันทวัน คุ้มบุ่งคล้า
186 4351   นาย ยุทธพงษ์ พรหมเทศ
187 4053   นางสาว รมิดา ขันธพัฒน์
188 3995   นาย วรัญญู ก่ำศรี
189 4674   นางสาว วรัทยา กิจสุภา
190 4055   นางสาว วันทนา ดวงปินตา
191 3895   นาง วิลาวัลย์ ใจอ้าย
192 3944   นาง สุภาพร คำเบ้า
193 3999   นางสาว หยาดพิรุณ เปรมประชา
194 3666 ตลาดขวัญ น.ส. บุญฑริกตา เครื่องคำ
195 0473 ตลาดใหญ่ นาย สุชาติ ปกเขียว
196 4698 ทต.จอมทอง นาย กรกช ประพันธ์กุลรัตน์
197 4700   นางสาว กรรณิกา ม่านต๊ะ
198 3289   นาย นิคม แก้ววงวาล
199 4611   นาง ปาริชาติ บุญทอง
200 4699   นาง ผ่องพรรณ์ ออแก้ว
หน้า:  1 2 3 4 5 6 7 8