อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 3.00%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 6.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 314 คน
สถิติเดือนนี้ 8303 คน
สถิติปีนี้ 54729 คน
สถิติทั้งหมด 865067 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
ลำดับ เลขสมาชิก อบต./เทศบาล ชื่อนามสกุล นามสกุล
1 2455 กึ๊ดช้าง นาย จักรพันธ์ นาตัน
2 0181 ข่วงเปา น.ส. กนกพร เนตรคำยวง
3 4185   น.ส. เกษร สายฝั้น
4 0625   จ.ส.ต. จิตประชา มูลสมบัติ
5 2598   นาง จีรวรรณ ศรีสถิตย์ธรรม
6 4243   นาย ณัฐพล กองวิ
7 4193   นาย ณัฐพล ดาววี
8 4250   นาย ดอน ตันกาวิน
9 2141   นาย นเรศ ตาปัน
10 4184   น.ส. นันธิลา หลวงอ่อนใจ
11 4191   น.ส. นุศรา ปัญญาเหล็ก
12 4187   นาง ปณิตตา วิระราช
13 4189   น.ส. ปทิตตา แสดสวนสี
14 4192   นาย พันธ์ศักดิ์ กิ่งสวัสดิ์
15 2603   นาย ภควัฒน์ สมสิงห์คำ
16 4186   น.ส. วิจิตรา กิจติตา
17 4251   นาย วิทยา ศรีจอมแจ้ง
18 1562   นาย สมเพชร สุวรรณศิลป์
19 1824   นาย สรพงค์ ศรีเป็ง
20 2697   นาย สราวุธ นิลสุวรรณ
21 4183   นาย สะอาด กันต๊ะ
22 4188   น.ส. สุทธิพร คำภิโล
23 2604   นาย สุรชาติ อินยะ
24 1668 ขัวมุง น.ส. กรรณิการ์ ยานัง
25 0817   นาง ธันญวริน คงสัตย์
26 4366   นางสาว นันทิตา อินต๊ะโคตร์
27 2988   นาย สมชาย ดวงทวี
28 0488   นาย สิทธิชัย รุ่งศรีทอง
29 2861   นาย อนุพงศ์ ฝั้นต๊ะ
30 2929 เขื่อนผาก นาย อนุกุล ธะกุลนา
31 4284 จอมแจ้ง แม่แตง นาง ชลีรัตน์ สิทธิมงคล
32 3759   น.ส. ฐิติรัตน์ ศรีนวล
33 3980   นางสาว ถิระดา วงค์ยศ
34 1541   น.ส. ทิพวรรณ จันณะคำ(โสรา)
35 4036   นาย ธนวัฒน์ ราชวัง
36 4285   น.ส. ธีรวรรณ แหวนวงษ์
37 4144   น.ส. นิภาพร อินแหลง
38 3978   นางสาว เนตรนรินทร์ อินทะนนท์
39 2339   นาย ประสิทธิ์ พรหมศรีจันทร์
40 3378   นาง พิรจิต พวงเงิน
41 0249   นาง มลทิรา ปาโส
42 2627   นาย วชิราพงค์ โสภา
43 4450   นางสาว วรรณวิภา บุญเลิศ
44 4006   นางสาว วราภรณ์ สบผา
45 2239   นาย วีระชาติ แสนแก้วกาศ
46 2078   นาย สงกรานต์ ใจดี
47 3981   นางสาว สุจิตรา แก้วชุม
48 4008   นางสาว สุพรรณี ดาวเรือง
49 4007   นาง สุรี แสงดวง
50 4145   นาง โสภา ตันหน้อย
51 0933   นาย อนุวัฒน์ ศิริ
52 1109   น.ส. อัมรินทร์ แสงดวงตา
53 1213 ชมภู นาง กมลทิพย์ สมนา( สุภาศรี)
54 2076   น.ส. กฤติมา ชัยชนันท์
55 4457   นาง จีรวรรณ สภาวจิตร
56 3671   น.ส. ทรรศนันทน์ กันทนะ
57 4264   นาย ธัญยวัชร์ ขัดทา
58 3352   น.ส. นฤมล สอนกล
59 3678   นาย นิเวศน์ บุญตัน
60 2883   จ่าสิบตรี ประสิทธิ์ บัวเต้า
61 3353   นาง วรรณวิมล ใจทา
62 3521   นาง ศรีทร จันติมา
63 4325   นางสาว ศิริรัตน์ สุภาศรี
64 4326   นาง อิ่งอ้อย แสนปัญญา
65 0916 ช่างเคิ่ง นาง กาญจนา ดอนไชย
66 4244   นางสาว ชนิดา นิปุระ
67 4215   นาย เทียนชัย สนธิคุณ
68 4546   นาย นพดล สมสัตย์
69 4210   นาง ผกามาศ แสงบุญเรือง
70 4245   นาย ภูดิศ สุยะใหญ่
71 4216   น.ส. ลลิดา นวนฝั้น
72 4211   นาง สุนิสา สนธิคุณ
73 3577 ช้างเผือก นาง ดาวเรือง ตันประกาศ
74 2189   น.ส. ธมนณัฎฐ์ จันทสิทธิ์
75 2231   น.ส. ปันรัตน์ สิทธิสงคราม
76 3578   นาง พนิตา บุตรแก้ว
77 4447   นาย ภัทรวิทย์ วรวัลย์
78 4446   นาย อภิชิต ปิติทรัพย์เจริญ
79 0140   น.ส. อัมพร จันทรบุญวงศ์
80 3099 เชิงดอย นาง จิราวรรณ สุรินทร์แก้ว
81 3109   น.ส. พรพรรณ ไทยกรณ์
82 4508 เชียงดาว นาย กรกฏ แก้ววงค์วาล
83 4204   นาง กัตติกา แก้วฟอง
84 4139   น.ส. กัลยา สมบูรณ์
85 4505   นางสาว ขวัญใจ จักร์แก้ว
86 4205   น.ส. จันทรกานต์ ปัญญาเรือง
87 4197   นาง จันทร์ทิพย์ ทองอาญา
88 4509   นาย ฉัตรชัย สุขเจริญ
89 4198   นาย ชำนาญวุฒิ กล้าหาญ
90 4506   นาย ชุมพร ตันติวาณิชย์
91 4506   นาย ชุมพร ตันติวาณิชย์
92 4202   น.ส. ณัฐณิชา บุญห้า
93 3797   นาย ณัฐวรรธน์ สาธนันชัย
94 3513   นาง ดาวเรือง เตชะสา
95 4141   นาง เดือนเพ็ญ แปงศรี
96 3462   นาย ธนากร ไชยวงศ์
97 4485   นาง บุญเรียบ ชัยรังษี
98 4200   น.ส. ปุณิกา ใจใหญ่
99 4064   นางสาว พรนิภา ปันศิริ
100 4201   น.ส. พิมพินันท์ จันทพร
101 3798   น.ส. เพชรี วงศ์งาม
102 4199   น.ส. ภาวิณี หม้อศรีใจ
103 3509   น.ส. มาลัย สว่างดี
104 4140   น.ส. ยุวธิดา พุทธา
105 3461   ว่าที่ร้อยตรี ราชันย์ แสงสว่าง
106 4196   นาง เรณู จอมสุวรรณ
107 3833   น.ส. วราภรณ์ เขื่อเพชร
108 4507   นาย สนิท มหาวัน
109 4504   นางสาว สุธิดา กันทวงค์
110 4195   นาง โสภา เงินงาม
111 4142   นาง อรุณี เปราะนาค
112 4203   น.ส. อัมพวา อินไชย
113 4194   นาง อำไพ ยังฉิม
114 0229 แช่ช้าง นาย วิทยา ใบบอกบุญ
115 0450   จ.อ. สมบัติ นุสุริยา
116 1586 ไชยสถาน นาง ฑิชา จารุสวัสดิ์(จริยะรังษิธรรม)
117 3224   นาย พลกฤต วงศ์กุลรัตนศิริ
118 0888   นาย อภิภู แสนคำหมื่น
119 0464 ดรุณี ปัญญารัตน์ - ที่อยู่บ้าน นาง ดรุณี ปัญญรัตน์
120 1923 ดอนแก้ว แม่ริม นาย กรกฎ(อภินันท์) อึ้งตระกูล
121 4062   นาย กฤษณ วงค์เลิศ
122 4131   น.ส. กฤษาภรณ์ ผู้ประสิทธิ์
123 4340   นาย กิตติพงษ์ รอบคำ
124 1396   นาย กิติกร สิริมะโน
125 3367   น.ส. จรรยา ชินสี
126 0552   น.ส. จารุวรรณ ดวงจันทร์คำ
127 4081   นางสาว จารุวรรณ ยศถามี
128 2758   นาย จำลอง ต้านคือ
129 0550   นาง จุฑารัตน์ คุณา
130 4342   นาย เจษฏากร บุญมา
131 3763   น.ส. ชญากาญต์ ณะวิชัย
132 4439   นางสาว ณิชชยา โกยทอง
133 1151   นาย ดิลกรัฐ สงวนสัตย์
134 0548   นาย ธนพัต ชัยวงศ์
135 2466   นาย ธีรชัย เป็งวารินทร์
136 4404   นาย ธีรพันธ์ เนตรนคร
137 4287   นาย นิคม ของลัน
138 4048   นางสาว ประทุมวรรณ โลกา
139 3517   นาย ไพศาล คำฝั้น
140 4230   นาย ภานุวัฒน์ ใจกล้า
141 4341   นาย ภูมินทร์ เหลืองกระโทก
142 3470   น.ส. รัชนิกานต์ บัวนาค
143 4135   น.ส. วราภรณ์ อินทญาติ
144 1772   นาง วราลักษณ์ ยอดคำ
145 4132   นาย วสันต์ พึ่งแกษม
146 0547   นาง ศิรัญญา สุนทร
147 4129   นาย สมเกียรติ นำเทียน
148 1397   นาย สมบุญ แซ่จิว
149 4383   นาย สมศักดิ์ คำฝั้น
150 1252   นาง สายฝน สุยะหล้า
151 4387   นางสาว สิรินาถ อินทะโส
152 1773   น.ส. สุจิตรา สุวรรณชัย
153 3230   น.ส. หทัยรัตน์ สีรานันท์
154 4130   นาย อนุรักษ์ จืนทอง
155 4432   นางสาว อภิสรา เมืองไชย
156 4343   นาย อานัท ไชยวงค์
157 0115   น.ส. อารีรัตน์ มาตัน
158 4134   นาย อุทัย ยิ่งยอด
159 0546   นาง อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย
160 1172 ดอนเปา นาย ดนัย แสงอรุณ
161 1638 ดอยเต่า นาง นิภาพร ใจเป็ง
162 1639   น.ส. พรรณี ไชยวงค์(ภัตตรา)
163 0419 ดอยหล่อ นาย ชาคริต มีราจง
164 0355   นาย ถนัด ศรียา
165 0353   น.ส. รัชชกร หล้าแดง
166 0358   นาย อาจ ปาป่าสัก
167 4058 ต้นเปา นางสาว กนกวรรณ อินทะวิชัย
168 3997   นางสาว จินดารักษ์ คิ้วดวงตา
169 3945   นางสาว ชญาณิศา วงค์ดี
170 4464   นางสาว ชลธิชา เกษราษฏร์
171 2706   นาย เชิดศักดิ์ ไชยสุวรรณ
172 2212   นาย ณัฐนันท์ ปิมปานะ
173 2110   น.ส. ดวงเดือน จันทร์ต๊ะ
174 2512   นาย นิคม คุณจินดา
175 4249   นาย ปราการ ขันปัญญา
176 4296   น.ส. ปิยะพัฒน์ เงินถา
177 3897   นางสาว พัชชาภา กิจวิจารณ์
178 4056   นาง ภัททิรา บุญตันมอย
179 4492   นางสาว มันทวัน คุ้มบุ่งคล้า
180 4351   นาย ยุทธพงษ์ พรหมเทศ
181 4053   นางสาว รมิดา ขันธพัฒน์
182 3995   นาย วรัญญู ก่ำศรี
183 4055   นางสาว วันทนา ดวงปินตา
184 3895   นาง วิลาวัลย์ ใจอ้าย
185 3944   นาง สุภาพร คำเบ้า
186 4000   นาง สุวปรียา คำลือ
187 3999   นางสาว หยาดพิรุณ เปรมประชา
188 3666 ตลาดขวัญ น.ส. บุญฑริกตา เครื่องคำ
189 0473 ตลาดใหญ่ นาย สุชาติ ปกเขียว
190 3289 ทต.จอมทอง นาย นิคม แก้ววงวาล
191 3285   นาย พิชิต ผ่องเกษร
192 4303   นาย มงคล แดงขาวเรือง
193 3288   นาย สุรชาติ อินต๊ะยศ
194 2001   นาย สุรศักดิ์ สุวัน
195 4169 ทต.ช้างเผือก นาง กัญปภัสร์ มีสา
196 3970   นางสาว ชญาดา เธียรธนาการ
197 4172   นาง ณวพร ประดิษฐ์
198 1904   นาย ธนทรัพย์ ขบวนงาม
199 3591   นาย ธนัชพงศ์ ทิพยธรรมภัสร์
200 3637   ว่าที่ร้อยตรี ธนากร อนนท์สมิง
หน้า:  1 2 3 4 5 6 7 8