อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 918 คน
สถิติเดือนนี้ 4543 คน
สถิติปีนี้ 122998 คน
สถิติทั้งหมด 1138038 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
ลำดับ เลขสมาชิก อบต./เทศบาล ชื่อนามสกุล นามสกุล
1 2455 กึ๊ดช้าง นาย จักรพันธ์ นาตัน
2 0181 ข่วงเปา น.ส. กนกพร เนตรคำยวง
3 4772   นาง เกศณา กฤตภาสเดช
4 4185   น.ส. เกษร สายฝั้น
5 0625   จ.ส.ต. จิตประชา มูลสมบัติ
6 2598   นาง จีรวรรณ ศรีสถิตย์ธรรม
7 4784   นาย ณรงศักดิ์ พรหมเทพ
8 4581   นาย ณัฐพงษ์ คำแดง
9 4243   นาย ณัฐพล กองวิ
10 4193   นาย ณัฐพล ดาววี
11 4250   นาย ดอน ตันกาวิน
12 4575   นางสาว ธัญวรัชญ์ เชี่ยวเจริญโชติ
13 4773   นางสาว นภา ถาริยะ
14 2141   นาย นเรศ ตาปัน
15 4184   น.ส. นันธิลา หลวงอ่อนใจ
16 4191   น.ส. นุศรา ปัญญาเหล็ก
17 4187   นาง ปณิตตา วิระราช
18 4189   น.ส. ปทิตตา แสดสวนสี
19 4580   นางสาว พรรณกาญจน์ ลุนแก้ว
20 4192   นาย พันธ์ศักดิ์ กิ่งสวัสดิ์
21 2603   นาย ภควัฒน์ สมสิงห์คำ
22 4569   นางสาว วรรณภา กันทะ
23 4186   น.ส. วิจิตรา กิจติตา
24 4251   นาย วิทยา ศรีจอมแจ้ง
25 4570   นาย วีระวัฒน์ ไววาง
26 4568   นางสาว ศรัณญา คำมูล
27 1562   นาย สมเพชร สุวรรณศิลป์
28 4608   นาย สมศักดิ์ เปงภีระ
29 1824   นาย สรพงค์ ศรีเป็ง
30 4738   นางสาว สร้อยฟ้า แสงพารา
31 2697   นาย สราวุธ นิลสุวรรณ
32 4183   นาย สะอาด กันต๊ะ
33 4188   น.ส. สุทธิพร คำภิโล
34 2604   นาย สุรชาติ อินยะ
35 1668 ขัวมุง น.ส. กรรณิการ์ ยานัง
36 0817   นาง ธันญวริน คงสัตย์
37 4366   นางสาว นันทิตา อินต๊ะโคตร์
38 0488   นาย สิทธิชัย รุ่งศรีทอง
39 2861   นาย อนุพงศ์ ฝั้นต๊ะ
40 2929 เขื่อนผาก นาย อนุกุล ธะกุลนา
41 4284 จอมแจ้ง แม่แตง นาง ชลีรัตน์ สิทธิมงคล
42 3759   น.ส. ฐิติรัตน์ ศรีนวล
43 3980   นางสาว ถิระดา วงค์ยศ
44 1541   น.ส. ทิพวรรณ จันณะคำ(โสรา)
45 4036   นาย ธนวัฒน์ ราชวัง
46 4285   น.ส. ธีรวรรณ แหวนวงษ์
47 4144   น.ส. นิภาพร อินแหลง
48 4794   นาย นิรุตต แสนปัญญา
49 3978   นางสาว เนตรนรินทร์ อินทะนนท์
50 2339   นาย ประสิทธิ์ พรหมศรีจันทร์
51 4610   นาย พรพจน์ ฉันทะวงค์
52 3378   นาง พิรจิต พวงเงิน
53 0249   นาง มลทิรา ปาโส
54 4450   นางสาว วรรณวิภา บุญเลิศ
55 4006   นางสาว วราภรณ์ สบผา
56 2239   นาย วีระชาติ แสนแก้วกาศ
57 2078   นาย สงกรานต์ ใจดี
58 3981   นางสาว สุจิตรา แก้วชุม
59 4008   นางสาว สุพรรณี ดาวเรือง
60 4007   นาง สุรี แสงดวง
61 4145   นาง โสภา ตันหน้อย
62 0933   นาย อนุวัฒน์ ศิริ
63 1109   น.ส. อัมรินทร์ แสงดวงตา
64 1213 ชมภู นาง กมลทิพย์ สมนา( สุภาศรี)
65 2076   น.ส. กฤติมา ชัยชนันท์
66 4457   นาง จีรวรรณ สภาวจิตร
67 3671   น.ส. ทรรศนันทน์ กันทนะ
68 4264   นาย ธัญยวัชร์ ขัดทา
69 3352   น.ส. นฤมล สอนกล
70 2883   จ่าสิบตรี ประสิทธิ์ บัวเต้า
71 3353   นาง วรรณวิมล ใจทา
72 4325   นางสาว ศิริรัตน์ สุภาศรี
73 4326   นาง อิ่งอ้อย แสนปัญญา
74 0916 ช่างเคิ่ง นาง กาญจนา ดอนไชย
75 4244   นางสาว ชนิดา นิปุระ
76 4215   นาย เทียนชัย สนธิคุณ
77 4546   นาย นพดล สมสัตย์
78 4210   นาง ผกามาศ แสงบุญเรือง
79 4245   นาย ภูดิศ สุยะใหญ่
80 4216   น.ส. ลลิดา นวนฝั้น
81 4638   นาง ศิริพร ปิโย
82 4211   นาง สุนิสา สนธิคุณ
83 2189 ช้างเผือก น.ส. ธมนณัฎฐ์ จันทสิทธิ์
84 2231   น.ส. ปันรัตน์ สิทธิสงคราม
85 4446   นาย อภิชิต ปิติทรัพย์เจริญ
86 4508 เชียงดาว นาย กรกฏ แก้ววงค์วาล
87 4204   นาง กัตติกา แก้วฟอง
88 4588   นางสาว กาญจนา สถาน
89 4505   นางสาว ขวัญใจ จักร์แก้ว
90 4205   น.ส. จันทรกานต์ ปัญญาเรือง
91 4197   นาง จันทร์ทิพย์ ทองอาญา
92 4509   นาย ฉัตรชัย สุขเจริญ
93 4198   นาย ชำนาญวุฒิ กล้าหาญ
94 4506   นาย ชุมพร ตันติวาณิชย์
95 4506   นาย ชุมพร ตันติวาณิชย์
96 4202   น.ส. ณัฐณิชา บุญห้า
97 3797   นาย ณัฐวรรธน์ สาธนันชัย
98 3513   นาง ดาวเรือง เตชะสา
99 4141   นาง เดือนเพ็ญ แปงศรี
100 3462   นาย ธนากร ไชยวงศ์
101 4485   นาง บุญเรียบ ชัยรังษี
102 4200   น.ส. ปุณิกา ใจใหญ่
103 4064   นางสาว พรนิภา ปันศิริ
104 4201   น.ส. พิมพินันท์ จันทพร
105 3798   น.ส. เพชรี วงศ์งาม
106 4199   น.ส. ภาวิณี หม้อศรีใจ
107 3509   น.ส. มาลัย สว่างดี
108 4140   น.ส. ยุวธิดา พุทธา
109 3461   ว่าที่ร้อยตรี ราชันย์ แสงสว่าง
110 4196   นาง เรณู จอมสุวรรณ
111 3833   น.ส. วราภรณ์ เขื่อเพชร
112 4507   นาย สนิท มหาวัน
113 4504   นางสาว สุธิดา กันทวงค์
114 4195   นาง โสภา เงินงาม
115 4142   นาง อรุณี เปราะนาค
116 4203   น.ส. อัมพวา อินไชย
117 4194   นาง อำไพ ยังฉิม
118 0229 แช่ช้าง นาย วิทยา ใบบอกบุญ
119 0450   จ.อ. สมบัติ นุสุริยา
120 1586 ไชยสถาน นาง ฑิชา จารุสวัสดิ์(จริยะรังษิธรรม)
121 3224   นาย พลกฤต วงศ์กุลรัตนศิริ
122 0464 ดรุณี ปัญญารัตน์ - ที่อยู่บ้าน นาง ดรุณี ปัญญรัตน์
123 4062 ดอนแก้ว แม่ริม นาย กฤษณ วงค์เลิศ
124 4131   น.ส. กฤษาภรณ์ ผู้ประสิทธิ์
125 1396   นาย กิติกร สิริมะโน
126 4790   นาย เกรียงไกร จันณะคำ
127 0552   น.ส. จารุวรรณ ดวงจันทร์คำ
128 4081   นางสาว จารุวรรณ ยศถามี
129 2758   นาย จำลอง ต้านคือ
130 4342   นาย เจษฏากร บุญมา
131 3763   น.ส. ชญากาญต์ ณะวิชัย
132 4686   นางสาว ชญาภัศ หน่ายแก้ว
133 4439   นางสาว ณิชชยา โกยทอง
134 1151   นาย ดิลกรัฐ สงวนสัตย์
135 4628   นาย ทรงเกียรติ คำเพราะ
136 0548   นาย ธนพัต ชัยวงศ์
137 2466   นาย ธีรชัย เป็งวารินทร์
138 4404   นาย ธีรพันธ์ เนตรนคร
139 4627   นาย นพดล ขัติคำฟู
140 4287   นาย นิคม ของลัน
141 4048   นางสาว ประทุมวรรณ โลกา
142 4341   นาย ภูมินทร์ เหลืองกระโทก
143 3470   น.ส. รัชนิกานต์ บัวนาค
144 4135   น.ส. วราภรณ์ อินทญาติ
145 1772   นาง วราลักษณ์ ยอดคำ
146 4132   นาย วสันต์ พึ่งแกษม
147 0547   นาง ศิรัญญา สุนทร
148 4630   นางสาว ศุภาวรรณ แป๊ะเส็ง
149 4129   นาย สมเกียรติ นำเทียน
150 1397   นาย สมบุญ แซ่จิว
151 4383   นาย สมศักดิ์ คำฝั้น
152 1252   นาง สายฝน สุยะหล้า
153 4387   นางสาว สิรินาถ อินทะโส
154 3230   น.ส. หทัยรัตน์ สีรานันท์
155 4629   นาย อนุพันธ์ ศรีมูล
156 4130   นาย อนุรักษ์ จืนทอง
157 4432   นางสาว อภิสรา เมืองไชย
158 4582   นางสาว อมรรัตน์ อิ่นแก้ว
159 4343   นาย อานัท ไชยวงค์
160 0115   น.ส. อารีรัตน์ มาตัน
161 4134   นาย อุทัย ยิ่งยอด
162 1172 ดอนเปา นาย ดนัย แสงอรุณ
163 1638 ดอยเต่า นาง นิภาพร ใจเป็ง
164 1639   น.ส. พรรณี ไชยวงค์(ภัตตรา)
165 0419 ดอยหล่อ นาย ชาคริต มีราจง
166 0353   น.ส. รัชชกร หล้าแดง
167 0358   นาย อาจ ปาป่าสัก
168 4058 ต้นเปา นางสาว กนกวรรณ อินทะวิชัย
169 4642   นาย จิตรกร วรรณตุง
170 3997   นางสาว จินดารักษ์ คิ้วดวงตา
171 3945   นางสาว ชญาณิศา วงค์ดี
172 2212   นาย ณัฐนันท์ ปิมปานะ
173 2512   นาย นิคม คุณจินดา
174 4675   นางสาว เบญญาภา วรรณเลิศ
175 4249   นาย ปราการ ขันปัญญา
176 3897   นางสาว พัชชาภา กิจวิจารณ์
177 4056   นาง ภัททิรา บุญตันมอย
178 4492   นางสาว มันทวัน คุ้มบุ่งคล้า
179 4351   นาย ยุทธพงษ์ พรหมเทศ
180 4053   นางสาว รมิดา ขันธพัฒน์
181 3995   นาย วรัญญู ก่ำศรี
182 4674   นางสาว วรัทยา กิจสุภา
183 4055   นางสาว วันทนา ดวงปินตา
184 3895   นาง วิลาวัลย์ ใจอ้าย
185 3944   นาง สุภาพร คำเบ้า
186 3999   นางสาว หยาดพิรุณ เปรมประชา
187 3666 ตลาดขวัญ น.ส. บุญฑริกตา เครื่องคำ
188 0473 ตลาดใหญ่ นาย สุชาติ ปกเขียว
189 4698 ทต.จอมทอง นาย กรกช ประพันธ์กุลรัตน์
190 4700   นางสาว กรรณิกา ม่านต๊ะ
191 4747   นางสาว กัญรดา ยานะโส
192 3289   นาย นิคม แก้ววงวาล
193 4611   นาง ปาริชาติ บุญทอง
194 4699   นาง ผ่องพรรณ์ ออแก้ว
195 3285   นาย พิชิต ผ่องเกษร
196 4303   นาย มงคล แดงขาวเรือง
197 3288   นาย สุรชาติ อินต๊ะยศ
198 2001   นาย สุรศักดิ์ สุวัน
199 4769 ทต.ช้างเผือก นาย กรวิทย์ รักษาสัตย์
200 4169   นาง กัญปภัสร์ มีสา
หน้า:  1 2 3 4 5 6 7 8